Stjal gull­mynt i ekte Ol­sen­ban­den-stil

In­gen har for­stått hvor­dan ty­ver har klart å stje­le en så stor gull­mynt, men nå tror po­li­ti­et de har fun­net ut hvor­dan.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Char­lot­te Oli­ver­sen

Midt på nat­ten ble en vel­dig stor gull­mynt stjå­let fra et mu­se­um i Tysk­land – uten at alar­men gikk. Myn­ten sto plas­sert i tred­je eta­sje, i et stort, skudd­sik­kert glass-skap.

Vei­de 100 kilo

Myn­ten ble stjå­let for nes­ten to år si­den. Den er ver­dens nest størs­te gull­mynt, verdt over 35 mil­lio­ner kro­ner. Den var nem­lig la­get av nes­ten helt rent gull.

Myn­ten var der­for ver­dens­be­rømt og het Big Map­le Le­af, som be­tyr «det sto­re lønne­bla­det». Den var like stor som et kum­lokk og vei­de 100 kilo.

Bruk­te sti­ge

Ikke så langt fra mu­se­et var det en tog­sta­sjon, og uten­for mu­se­et gikk tog­spo­ret. Klok­ken 3 om nat­ten skal ty­ve­ne ha plas­sert en sti­ge på det­te tog­spo­ret og der­et­ter klat­ret opp til et vin­du i tred­je eta­sje, me­ner po­li­ti­et. Nå er det der­for en retts­sak om det­te i Tysk­land, der fire menn måt­te møte for å for­kla­re seg.

Ned gjen­nom vin­du­et

Gull­myn­ten sto godt be­skyt­tet, inni et skudd­sik­kert glass-skap. Etter å ha knust glas­set skal ty­ve­ne ha tril­let myn­ten bort til vin­du­et på et skate­board. De skal så ha løf­tet myn­ten ut av vin­du­et og ned sti­gen.

Tro­lig har de løf­tet den sto­re myn­ten over på en trille­bår og dratt den etter seg ved hjelp av et tau, bort til en park. Her skal det ha stått en flukt­bil og ven­tet på dem.

Ikke van­lig

– Å lage en gull­mynt på 100 kilo er vel­dig uvan­lig. Det fin­nes ikke man­ge av dem i ver­den, sier mynt­eks­pert Svein Ha­rald Gull­bekk.

Han for­tel­ler at grun­nen til at den sto­re gull­myn­ten ble la­get, var at mynt­ver­ket i Ca­na­da øns­ket å kom­me i Guin­ness re­kord­bok.

Stor po­liti­ak­sjon

Hvor­for gikk ikke alar­men på mu­se­et da myn­ten ble stjå­let?

En av dem som sto bak, var en sik­ker­hets­vakt, me­ner po­li­ti­et. Han skal ha gitt ty­ve­ne in­for­ma­sjon om hvor­dan de kun­ne stje­le myn­ten uten at alar­men gikk.

De fire til­tal­te ble spo­ret opp ved hjelp av over­vå­kings­vi­deo og DNA-be­vis, skri­ver den bri­tis­ke avi­sen The Guar­di­an. De ble der­et­ter ar­res­tert i en stor po­liti­ak­sjon i Ber­lin, hvor over 300 po­liti­folk del­tok.

Tro­lig smel­tet om

Myn­ten er ikke fun­net.

– Gull er verdt man­ge pen­ger, så det vil over­ras­ke meg om ty­ve­ne ikke har smel­tet den om, sier mynt­eks­pert Jon An­ders Ris­va­ag.

Myn­ten er vans­ke­lig å sel­ge vi­de­re for­di det bare fin­nes seks styk­ker av den i ver­den. Man vil der­for lett opp­da­ge at det er den stjål­ne myn­ten, tror han.

Her står gull­myn­ten Big Map­le Le­af på Bode­mu­se­et i Ber­lin. Den stod bak skudd­sik­kert glass da den ble stjå­let i 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.