Kan loot-bok­ser bli for­budt i Nor­ge?

Aftenposten Junior - - Nyheter -

I Ne­der­land og Bel­gia er loot-bok­ser i noen spill ulov­lig, blant an­net i FIFA 18.

I Nor­ge vil det ikke bli for­budt, men man skal nå se om man skal lage stren­ge­re reg­ler, for ek­sem­pel al­ders­gren­se.

Det er, iføl­ge Lot­teri­til­sy­net, for­di det kan lig­ne på penge­spill:

¤¤Det kos­ter noe.

¤¤Det er en pre­mie i pak­ke­ne.

¤¤Man vet ikke hva man får.

Det er 18-års­gren­se for å del­ta i de fles­te penge­spill i Nor­ge.

KIL­DE: LOT­TERI­TIL­SY­NET OG ME­DIE­TIL­SY­NET

En­loot-bok­si FIFA­kos­ter­fra 15kro­ne­rog opp­over

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.