Mis­tet nes­ten job­ben

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Av­ta­len som den bri­tis­ke stats­mi­nis­te­ren There­sa May had­de la­get for at lan­det skal skil­les fra EU, ble ned­stemt i for­ri­ge uke.

I Par­la­men­tet, som er det sam­me som Stor­tin­get i Nor­ge, stem­te 202 for av­ta­len og 432 mot.

Det be­tyr at May tap­te. Da fikk hun det man kal­ler et mis­til­lits­for­slag mot seg. Det be­tyr at de som be­stem­mer i lan­det, ikke sto­ler helt på dem som sty­rer. Etter en av­stem­ning om det­te fikk May li­ke­vel fort­set­te i job­ben sin.

Nå skal There­sa May snak­ke med alle le­der­ne i de po­li­tis­ke par­ti­ene for å for­sø­ke å fin­ne en løs­ning.

Kla­rer de ikke det, har de in­gen plan når de går ut av EU i slut­ten av mars.

Kun 19 stem­mer skil­te mel­lom de som stem­te for at hun skul­le slut­te, og de som stem­te mot.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.