Redd for brann og ty­ver

Aftenposten Junior - - Spør Oss! - Hil­sen Helse­bro­ren

Jeg er vel­dig redd for brann og ty­ver. Hver gang jeg leg­ger meg, må jeg gå rundt i hu­set og sjek­ke om alle dø­rer er låst, og om det står led­nin­ger i stikkon­tak­te­ne. Jeg kla­rer ikke all­tid å sov­ne, for­di jeg er redd for at det skal bli brann el­ler at det kom­mer ty­ver. Hva kan jeg gjø­re med det?

Hil­sen jen­te (11)

Hei, kja­ere le­ser!

Det kan va­ere lurt å va­ere litt redd noen gan­ger. Det gjør at vi for­be­re­der oss, ak­ku­rat som du gjør ved å sjek­ke om dø­re­ne er låst.

Tar for stor plass

Å ha sli­ke ru­ti­ner kan va­ere bra. Det blir først et pro­blem når det du er redd for, tar for mye tid og for stor plass i li­vet ditt.

Hvis du ikke får sove for­di du er så redd, er det for ek­sem­pel et pro­blem.

Stol på at det går bra!

Da fin­nes det noen ting man kan gjø­re. Du kan for ek­sem­pel prø­ve å la va­ere å sjek­ke. I ste­det må du sto­le på at du fak­tisk har låst dø­ren, og at det kom­mer til å gå bra.

Da må du sto­le på deg selv. Og du må ikke glem­me at det er for­eld­re­ne dine, og ikke du, som har an­sva­ret for de tin­ge­ne du skri­ver om.

Snakk med en vok­sen

Hvis du fort­set­ter å va­ere redd, bør du snak­ke med for­eld­re­ne dine om hvor­dan du har det.

Å for­tel­le om det kan hjel­pe deg og and­re.

Jeg var også kjempe­redd for brann da jeg var like gam­mel som deg. Da la­get vi noen reg­ler for hva vi skul­le gjø­re hvis det skul­le be­gyn­ne å bren­ne. Det be­gyn­te ald­ri å bren­ne, men jeg føl­te meg trygg for­di jeg viss­te hva jeg i så fall skul­le gjø­re.

Lyk­ke til!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.