Kan ro­bo­ter va­ere mor­som­me?

Man­ge ro­bo­ter er la­get for å hjel­pe oss, men det fin­nes også hjemme­la­ge­de ro­bo­ter som ikke fun­ge­rer like bra.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ing­rid Emi­lie Thore­sen Foto: Klau­dia Lech Bak­ker

Vel­kom­men til gutte­rom­met vårt!

To opp­fin­ne­re vi­ser oss verk­ste­det der de job­ber. Skuf­fe­ne er fylt med kab­ler og led­nin­ger i uli­ke far­ger, og på ben­ken står noe helt spe­si­elt: Ro­bo­ter. Men ikke hvil­ke som helst ro­bo­ter.

Mor­som måte

Nik­hil André Lu­th­ra og Martin Gravråk job­ber i et fir­ma som la­ger nye ting med data­ma­ski­ner. De li­ker også å lage så­kal­te «shitty robots».

– Shitty robots er ubru­ke­li­ge ro­bo­ter som lø­ser pro­ble­mer på dår­li­ge el­ler mor­som­me må­ter, for­kla­rer Nik­hil André.

De har blant an­net la­get ro­bo­ter som kan: ¤¤Sprek­ke bal­lon­ger med en nål ¤¤Ma­te deg med corn­fla­kes ¤¤Gi high five.

Bru­ker You­tube

Går det an å lage sine egne ro­bo­ter? lu­rer du kan­skje på. Det er let­te­re nå enn før, me­ner opp­fin­ner­ne. Det fin­nes fle­re opp­skrif­ter på in­ter­nett.

– Det er kun fan­ta­si­en som set­ter gren­ser for hva man kan lage, sier Martin.

Hva med ro­bo­ter som pus­ser bril­le­ne, smø­rer brød­ski­ven din, el­ler slår deg sånn at du våk­ner om mor­ge­nen?

Hvor­for la­ger man egent­lig sli­ke ro­bo­ter?

– Det er jo vel­dig mor­somt å få folk til å le, sier Nik­hil André.

De inn­røm­mer at det som re­gel ikke er me­nin­gen å lage en ubru­ke­lig ro­bot.

– De fles­te gan­ge­ne har vi fak­tisk prøvd å lage noe bra, ler de.

Alle kan

For å lage en ro­bot må kan kun­ne pro­gram­me­re. I Nor­ge fin­nes det man­ge ko­de­klub­ber for barn der man kan la­ere seg det­te.

Er pro­gram­me­ring noe alle barn kan få til?

– Ja! Man kan til og med la­ere seg å pro­gram­me­re uten data­ma­skin, sier Her­dis Mol­døen i Ko­de­klub­ben La­er Kid­sa Ko­ding.

Noe av det bes­te med ubru­ke­li­ge ro­bo­ter er at hvem som helst kan lage en, me­ner de to opp­fin­ner­ne.

– Man kan lage mye med teip, suge­rør og is­pin­ner. Men det blir ofte mye ku­le­re om man kan pro­gram­me­ring, sier Nik­hil André.

Noe en­kelt

Be­gynn med noe en­kelt, er de­res tips.

– Gå på lof­tet og finn frem gam­le le­ker som går på bat­te­ri­er. Åpne dem og se hva dere kan fin­ne på med det dere har hjem­me, sier han.

Nik­hil Martin

Nik­hilAndré Lu­th­ra(30) Martin Gravråk (37) Martin og Nik­hil job­ber i et fir­ma som blant an­net la­ger nett­si­der. – Vi la­ger ubru­ke­li­ge ro­bo­ter så ofte vi kan, sier de.

Fjern­styrt bil En fjern­styrt bil hvor det er fes­tet et lite ka­me­ra. Bi­len kan bru­kes til å kjø­re rundt og spio­ne­re på and­re.

En ro­bot som er kob­let til in­ter­nett og sier ifra når de­ler av fjel­let Man­nen ra­ser ut.

Fjern­styrt kaste­ma­skin Kata­pul­ten (kaste­ma­ski­nen) kan sty­res via in­ter­nett og der­med fjern­sty­res til å kas­te ting rundt i rom­met.

Kan både vin­ke og gjø­re high five Ro­bot som kan vin­ke el­ler gi high five. Den­ne la­get Nik­hil André og Martin på ti mi­nut­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.