Po­tet­gull-po­ser ble til ball­kjo­le

Ama­lie spar­te på bruk­te po­tet­gull­po­ser i ett år. Hun vil­le lage en helt spe­si­ell kjo­le til nytt­års­bal­let.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ce­lia Ha­ran Foto: Si­ri Øver­land Erik­sen

Da Ama­lie skul­le lage sin egen ball­kjo­le, sat­te hun seg ett mål:

Kjo­len skul­le ikke la­ges av noe nytt.

Mye po­tet­gull

Hun let­te i skuf­fer og skap og fant ut at fa­mi­li­en kas­tet man­ge po­tet­gull­po­ser. Det be­stem­te hun seg for å lage en kjo­le av.

Å lage kjo­ler er noe Ama­lie kan. I fjor fikk hun mye opp­merk­som­het for­di hun la­get en ball­kjo­le av blå ba­ere­po­ser fra Ikea.

Vant for­bilde­pris

Man­ge ven­tet der­for spent på hva Ama­lie skul­le lage til årets skole­ball.

– Jeg var jo litt spent på hva folk skul­le si, inn­røm­mer hun.

Kjo­len ble en suk­sess, og på bal­let ble hun kå­ret til « Årets for­bil­de».

Kjøpe­press

Det var ele­ve­ne på ung­doms­sko­len hen­nes på Ha­re­stua uten­for Oslo som stem­te. For å kut­te kjøpe­pres­set hadde de i år drop­pet pri­sen for «Årets kjo­le».

– Jeg ble vel­dig over­ras­ket og glad! sier hun.

In­spi­re­rer and­re

Etter bal­let i fjor har Ama­lie fått man­ge til­bake­mel­din­ger. I fjor var hun blant an­net dom­mer i et sy­mes­ter­skap på en barne­sko­le. Der bruk­te ele­ve­ne Ikea-po­ser, in­spi­rert av hen­nes kjo­le. På sy-fes­ti­va­ler har Ama­lie la­ert barn hvor­dan de kan sy om kla­er.

Hvor­dan er det å la­ere and­re barn å sy?

– Jeg ser at vel­dig man­ge un­ge er in­ter­es­sert i å sy, og man­ge barn øns­ker seg sy­ma­skin.

Spis­te mye po­tet­gull

Ama­lie vas­ket po­tet­gull­po­se­ne med såpe og la dem i en skuff. For å kun­ne lage skjør­tet skjøn­te hun fort at nål og tråd ikke fun­ger­te.

– Jeg måt­te bru­ke sveise­ma­skin for å smel­te po­tet­gull­po­se­ne sam­men, for­tel­ler hun.

For at kjo­len skul­le bli lang nok, måt­te hun spør­re ven­ner om hjelp.

– Jeg spur­te om de kun­ne ta vare på po­se­ne til po­tet­gul­let de spis­te, sier hun.

Har du selv et for­bil­de?

– Jen­ny Skav­lan. Hun gjør gjenbruk så kult!

Hvem kun­ne du ten­ke deg å lage en kjo­le for?

– Astrid S! Et crazy an­trekk hun kun­ne brukt på sce­nen!

Ama­lie (15)

60 po­tet­gull po­ser Ama­lie (1

20 po­ser fro­kost­blan­dinges­ker fra – Det går bra å dan­se i kjo­len, men det er litt ut­ford­ren­de å sit­te i den, ler Ama­lie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.