Beste­ven­nen var borte i syv må­ne­der

Da­ni­el let­te over­alt. Han trod­de ikke sine egne øyne da Plum­bo plut­se­lig duk­ket opp igjen.

Aftenposten Junior - - Dyrevenn - Tekst: Ce­lia Ha­ran

Plum­bo er en ute­katt som all­tid har va­ert mye ute. I ni år har den bodd hos Da­ni­el og fa­mi­li­en hans, men i fjor flyt­tet de til et nytt hus.

I to uker var den in­ne for å bli kjent med det nye ste­det. Da Plum­bo dro på sin al­ler førs­te lufte­tur, kom han ikke til­ba­ke igjen.

Fin­ner vei­en hjem

Så len­ge kat­ter be­ve­ger seg i

naer­he­ten av hu­set der de bor, fin­ner de lett vei­en hjem ved hjelp av luk­ter og ly­der de kjen­ner igjen.

De be­ve­ger seg som of­test i et om­rå­de som de av­gren­ser selv.

Har kat­ter ret­nings­sans?

– Ja, og den er gans­ke god. Kat­ter har et slags in­ne­bygd kom­pass som hjel­per dem med å kom­me seg hjem, sier dyre-eks­pert Kjer­stin Kleps­vik Vinsjan­sen.

– Det er når de be­ve­ger seg uten­for om­rå­de­ne sine, at det blir vans­ke­lig.

Nytt hjem

Da­ni­el og fa­mi­li­en trod­de først at Plum­bo var borte for all­tid.

– Vi let­te mas­se, men vi fant ham ikke, for­tel­ler Da­ni­el, som bor på Sør­rei­sa i Midt-Troms

Ju­le­gave

Men bare noen da­ger før jul­af­ten duk­ket han plut­se­lig opp igjen, bare noen få kilo­me­ter fra hu­set. Hva Plum­bo hadde dre­vet med, er det in­gen som vet. Dyre-fors­ke­ren for­tel­ler at kat­ter ofte gjem­mer seg i bus­ker og be­ve­ger seg ute kun når det mørkt.

– Det var ver­dens bes­te ju­le­gave. Jeg ble så utro­lig glad og over­ras­ket, sier Da­ni­el.

ALLE FOTO: PRIVAT

Borte bra, men hjem­me best! Plum­bo Kat­ter har bed­re ret­nings­sans enn hun­der.

Etter syv må­ne­der var Plum­bo blitt tyn­ne­re.

Da­ni­el (11) Plum­bo vil nå vel­dig kose hele van­lig. ti­den. tryg­ge Det er – Det igjen, for­di er sier de fø­ler dyre-eks­pert seg Van­sjø­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.