Må hun­der ha på seg kla­er i vin­ter­kul­den?

Når det er bik­kje­kaldt ute, kan også hun­der tren­ge eks­tra kla­er.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst og foto: Char­lot­te Oli­ver­sen

Det er vel­dig kaldt og fle­re mi­nus­gra­der man­ge ste­der i lan­det nå. Da er det ikke bare vi men­nes­ker som kan fry­se, også hun­der kan fry­se.

Pel­sen har mye å si

– Når det er mi­nus­gra­der, kan det va­ere lurt å kle på hun­den om den har tynn pels, sier Kris­tin We­ar Pre­strud, som er kli­nikk­le­der for små­dyr ved Ve­te­ri­naer­høg­sko­len.

Det gjel­der for ek­sem­pel hunde­ra­ser som bok­ser, myn­de og na­ken­hun­der. Da er det lurt å bru­ke et dek­ken (en frakk for hun­der). Vaeret spil­ler også inn. Er det vind, regn el­ler kaldt, tren­ger no­en ra­ser et dek­ken.

Var­me når de lø­per

– Når hun­der er mye i be­ve­gel­se, er det mind­re sjan­se for at de fry­ser. De blir let­te­re kal­de når de står stil­le, sier Pre­strud.

Der­for bør man ten­ke igjen­nom hva slags tur man skal på.

– Stop­per du og gril­ler i sko­gen, bør hun­den lig­ge oppå et varmt tep­pe el­ler en skinn­fell.

Hun­den kan også lig­ge i en hvile­pose (sove­pose for hun­der).

Bør bru­ke sok­ker

Hun­der bør også bru­ker sok­ker. Om vin­te­ren blir det sal­tet i ga­te­ne, spe­si­elt i byer, for at det ikke skal bli glatt.

– Sal­tet gir såre po­ter, sier dyr­lege og fors­ker Ceci­lie Ma­rie Mej­dell.

– Sok­ker hindrer også at is­klum­per fes­ter seg un­der po­te­ne.

Kjenn hun­den din

Gam­le hun­der fry­ser let­te­re, og val­per er ikke så glad i tem­pe­ra­tur­for­skjel­ler. Beg­ge dyr­le­ge­ne sier det vik­tigs­te er å føl­ge med på hun­den. Det­te er tegn på at hun­den fry­ser:

¤¤Den skjel­ver ¤¤Løf­ter en og en

labb ¤¤Kry­per sam­men

Juno fry­ser lett om vin­te­ren for­di hun har så kort pels. Når hun er med på ski­tur, bru­ker hun sok­ker og også når hun går tur i byen. Hunde­frakk Rase: Un­garskviz­s­la Juno (7)

BRRRRR Ter­ri­e­ren Ab­ba er en gam­mel hund. Da er det eks­tra vik­tig at hun har på seg kla­er som hol­der hen­ne varm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.