– Hvis du har Tel­lo­nym på mo­bi­len, slett den!

Da Jostein opp­da­get at Tel­lo­nym ble brukt til å sen­de så­ren­de mel­din­ger, ba han alle på sko­len om å slet­te ap­pen.

Aftenposten Junior - - Reportasje - Tekst: Mar­grethe Linde­bø Skeie og Ce­lia Ha­ran Foto: Paul Sig­ve Amund­sen

Ihøst opp­lev­de ele­ve­ne på As­k­voll ung­doms­sko­le at ap­pen Tel­lo­nym ble brukt til å sen­de så­ren­de mel­din­ger.

Rek­tor på sko­len fikk vite om det­te, og alle ele­ve­ne måt­te snak­ke om det i klasse­rom­me­ne.

Slet­tet ap­pen

– Det er ikke hyg­ge­lig å få von­de mel­din­ger av per­soner du ikke vet hvem er, sier Jostein, som sit­ter i elev­rå­det på sko­len.

Elev­rå­det ba ele­ve­ne på sko­len om ikke å bru­ke ap­pen mer. For­eld­re­ne fikk også be­skjed om det­te.

– Hvis du har Tel­lo­nym på mo­bi­len – slett den! er rå­det til Jostein.

Lu­rer du på hva folk sy­nes om deg, er det mye bed­re å bare spør­re dem, me­ner han.

Ku­lest el­ler pe­nest?

Tel­lo­nym er en app som lar hvem som helst stil­le spørs­mål og sva­re på ting, uten at no­en tren­ger å få vite hvem du er. På fle­re nors­ke sko­ler er ran­ge­ring mye brukt, for ek­sem­pel: Hvem er pe­nest i klas­sen? El­ler hvem er ku­lest på sko­len?

– Ap­pen gjør det en­kelt å såre and­re, sier mobbe­eks­pert Kris­tin Oud­may­er i Unicef.

Mob­bing

Over 8500 barn ble mob­bet på nett og mo­bil i fjor, vi­ser helt nye tall fra Elev­un­der­sø­kel­sen. Det er like man­ge som alle ele­ve­ne i 340 skole­klas­ser. Ele­ve­ne for­tel­ler at de blant an­net blir kalt for styg­ge ting el­ler bak­snak­ket.

Tør ikke si fra

Mob­be-eks­per­ten tror ikke tal­le­ne i un­der­sø­kel­sen stem­mer. Hun tror man­ge fle­re barn opp­le­ver nett-mob­bing, men at de ikke tør å si fra i en un­der­sø­kel­se.

– Man­ge barn for­tel­ler meg at det er kjempe­flaut å si fra om nett­mob­bing og vel­ger der­for å gå med hem­me­lig­he­ten ale­ne.

Hem­me­li­ge rom

Det er ikke bare på As­k­voll Tel­lo­nym har skapt pro­ble­mer. Sko­ler over hele lan­det har de sis­te må­ne­de­ne opp­levd det­te.

And­re ste­der

Fle­re sko­ler har bedt ele­ve­ne slet­te ap­pen. No­en har også stengt in­ter­nett på sko­len, slik at man ikke kan bru­ke ap­pen.

– Vi skal ikke ha hem­me­li­ge rom der det er lov å va­ere styg­ge mot hver­and­re, sier Jan To­re San­ner. Han er kunn­kaps­mi­nis­ter og sje­fen over alle skolene i Nor­ge.

Hva skal du gjø­re med det­te?

– Det vil all­tid duk­ke opp nye ap­per som kan bli brukt til mob­bing. Vi kan ikke for­by dem, men man skal vite hva man skal gjø­re og ikke gjø­re når man er på mo­bi­len, sier han.

Af­ten­pos­ten Junior har va­ert i kon­takt med Tel­lo­nym. De sier at de ikke har tenkt å gjø­re noe.

– Vi har la­get stren­ge reg­ler for hvor­dan man skal bru­ke ap­pen, sier sjef i Tel­lo­nym Maxi­mi­li­an Rel­lin.

Det er ikke hyg­ge­lig å få von­de mel­din­ger av per­soner du ikke vet hvem er. Jostein

San­ne(15) Elev­rå­det på As­k­voll ung­doms­sko­le me­ner det ikke er lurt å bru­ke Tel­lo­nym. Jostein (13) Mar­tin (16)

Mel­din­ger sendt­viaTel­lo­nym NB! Mel­din­ge­ne er ikke hen­tet fra As­k­voll sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.