Hvor­for kom det in­gen ge­pard­ba­by­er?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Her kan du sen­de inn et bil­de av deg og et dyr. Det tren­ger ikke va­ere ditt eget dyr. Skriv gjer­ne et par lin­jer om dy­ret (for ek­sem­pel navn og al­der).

Bil­det kan kom­me på trykk i Af­ten­pos­ten Junior, på Af­ten­pos­ten Ju­niors Face­bo­ok-side og Insta­gram. Send bil­det til:

Af­ten­pos­ten Junior, Boks 1178 Sen­trum, 0107 Oslo El­ler send på mail: [email protected]­ten­pos­ten­junior.no Hei, dyre­ven­ner!

I Kris­tian­sand dyre­park ven­tet man­ge spent på at ge­par­den Ki­ma­ni skul­le føde.

I ok­to­ber pa­ret hun seg, ma­gen be­gyn­te kort tid etter å vokse. Alle trod­de at hun var gra­vid. Men det var hun ikke.

Hun led av noe man kal­ler inn­bilt gra­vi­di­tet.

Det be­tyr at krop­pen går igjen­nom de sam­me end­rin­ge­ne som man gjør når man er gra­vid. Ma­gen vokser selv om man ikke har barn i ma­gen.

No­en gan­ger kan det til og med kom­me melk i pat­te­ne. Å se for­skjell på en ekte gra­vi­di­tet og en inn­bilt gra­vi­di­tet er vel­dig vans­ke­lig.

Det enes­te man kan gjø­re, er å ta rønt­gen­bil­der av ma­gen. Men det er gans­ke vans­ke­lig å få tatt et godt rønt­gen­bil­de av et så stort katte­dyr.

Det ble der­for ikke gjort i Kris­tian­sand, selv om man var be­kym­ret for at det­te bare hand­let om en inn­bilt gra­vi­di­tet.

Dyre­hil­sen fra Ola

Ka­nel (1) Gea (9

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.