– Førs­te gang vi nes­ten kys­set, var flau­est

Hannah og Le­onard spil­ler kja­eres­ter i ZombieLars. Hvor­dan er det å spil­le for­els­ket på TV?

Aftenposten Junior - - Kultur - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord

Det al­ler flau­es­te var sis­te epi­so­de i for­ri­ge se­song. Det var førs­te gang vi nes­ten kys­set på TV. Det var flau­est, sier Le­onard.

Hvor­dan øver man på det?

– Det bes­te er ikke å ten­ke på det. Vi bare gjør det, sier Le­onard.

Hannah spil­ler kja­eres­ten hans i TV-se­ri­en. Af­ten­pos­ten Ju­nior møt­te dem for å snak­ke om det­te, si­den det nå er va­len­ti­nes­dag.

I man­ge epi­so­der har de stir­ret hver­and­re dypt inn i øyne­ne mens lep­pe­ne de­res nes­ten har møt­tes. Men hver gang blir de av­brutt.

Kys­sing

– Noen i klas­sen min har spurt om vi kom­mer til å kys­se på TV snart, sier Le­onard.

Hva sier du da?

– Vent og se, smi­ler Le­onard lurt.

Hvor­dan er det å se seg selv spil­le for­els­ket?

– Jeg grud­de meg mest til at det skul­le vi­ses på TV. Jeg var redd noen skul­le tro vi var for­els­ket i hver­and­re i vir­ke­lig­he­ten, sier Hannah.

– Det er lett å be­gyn­ne å lure på om det er ekte. Spe­si­elt hvis vi spil­ler vel­dig bra, vil det kan­skje se ekte ut, sier Hannah.

Prøv­de dere å spil­le dår­lig, da?

Hannah: – Ja, hehe. Le­onard: – Nei da.

Blir man for­els­ket i hver­and­re av å spil­le for­els­ket?

– Nei, jeg ble ikke for­els­ket i Leo. Det had­de ikke fun­gert om vi var sam­men. Han er jo to år yng­re enn meg, ler Hannah.

Hem­me­lig hand­ling

Det er len­ge si­den de spil­te inn de epi­so­de­ne som går på TV nå. Selv om de vet hva som skal skje, har de ikke lov til å røpe om de fak­tisk kom­mer til å kys­se hver­and­re.

– Man­ge li­ker se­ri­er som hand­ler om kja­ereste­par. Når man får se hva beg­ge ten­ker og fø­ler, blir man eks­tra glad i dem og vil at de skal bli lyk­ke­li­ge, sier Hannah.

Har ikke kja­eres­te

In­gen av dem har noen gang hatt kja­eres­te i vir­ke­lig­he­ten, men de får litt eks­tra opp­merk­som­het for­di de spil­ler i en TV-se­rie.

– Det er noen som sen­der mel­ding på Insta­gram og spør om jeg vil va­ere sam­men med dem, sier Han­na. – Men jeg aner ikke hvem de er, så jeg bare sva­rer noe tull.

Om to må­ne­der vi­ses den al­ler sis­te epi­so­de av ZombieLars på TV.

– Det al­ler klei­nes­te er ikke blitt vist på TV ennå, sier Le­onard.

Foto: Ke­til Blom Haugs­tu­len

Hannah (15) Le­onard (13) Hannah og Le­onard vi­ser Af­ten­pos­ten Ju­nior hvor­dan de nes­ten kys­ser på TV.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.