Dy­re­ne som els­ker å sove

Dis­se dy­re­ne er mes­te­re i å slap­pe av. Noen av dem gjør det nes­ten hele da­gen.

Aftenposten Junior - - Dyrevenn - Tekst: Mar­grethe Linde­bø Skeie

Koa­la-bjør­ner, belte­dyr og do­ven­dyr er noen av dy­re­ne i ver­den som so­ver mest.

So­ver ikke

Men in­gen vet ak­ku­rat hvor len­ge de so­ver. Det er nem­lig vans­ke­lig å fin­ne ut. For selv om de sit­ter helt ro­lig med luk­ke­de øyne, er det ikke sik­kert de so­ver.

Koa­la­en er kjent for å va­ere ver­dens­mes­ter i å sove. Noen eks­per­ter me­ner de kan sove i opp­til 22 ti­mer. And­re me­ner de inn­imel­lom bare hvi­ler.

Får med seg mye

– Når koa­la­ene so­ver, får de med seg mye mer av det som skjer rundt dem enn det vi gjør når vi so­ver, for­kla­rer dyr­lege Ola Bry­nilds­rud. De kan for ek­sem­pel høre og luk­te ting rundt seg.

Ti ti­mer

Fors­ke­re har gjort fle­re un­der­sø­kel­ser for å fin­ne ut hvor len­ge do­ven­dy­ret so­ver.

– De fant ut at vil­le do­ven­dyr tro­lig so­ver mind­re enn man har trodd, na­er­me­re ti ti­mer i døg­net, sier Bry­nilds­rud. Do­ven­dyr i fan­gen­skap kan ofte sove len­ger.

Lite ener­gi

Én ting er li­ke­vel fel­les for de tre dy­re­ne: Alle spi­ser mat med lite ener­gi.

– Der­for tror man at dis­se dy­re­ne so­ver så mye, de må spa­re ener­gi. Det gjør de ved å be­ve­ge seg lite og å slap­pe av, sier han.

På tide med en lur igjen snart. Do­ven­dyr le­ver sto­re de­ler av li­vet i traer­ne i La­tin-Ame­ri­kas regn­sko­ger. Do­ven­dyr

Koa­la er et bjørne­lig­nen­de pung­dyr fra Aust­ra­lia, den har sto­re ører og mang­ler hale.

Belte­dyr le­ver i Sørog Mel­lom-Ame­ri­ka.Belte­dy

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.