Kan vin­ne ver­dens størs­te film­pris

Zein måt­te røm­me fra hjem­met sitt. Et helt spe­si­elt sam­men­treff gjor­de at han fikk ho­ved­rol­len i en film.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Mar­grethe Linde­bø Skeie Foto: Mo­ni­ca Strøm­dahl

En tid­lig mor­gen sat­te Zein seg inn i en taxi. Han var bare syv år. På går­den der fa­mi­li­en bod­de i Sy­ria, var det en ku, hø­ner og lam. Fa­mi­li­en måt­te rei­se uten å vite om de fikk se dy­re­ne igjen. Bi­len kjør­te helt til nabo­lan­det, som he­ter Li­ba­non. Pap­pa­en had­de reist i for­vei­en og ven­tet på dem der. Sav­ner alt

Det er nå syv år si­den Zein flyk­tet fra lan­det der han ble født. Li­vet skul­le bli noe helt an­net enn det han had­de sett for seg. Hva sav­ner du mest fra Sy­ria? – Jeg sav­ner alt! Spe­si­elt går­den og høn­se­ne våre, sier Zein. Fikk ho­ved­rol­le

Hele li­vet har Zein els­ket fug­ler. På ta­ket av lei­lig­he­ten de­res i Li­ba­non byg­get han der­for et lite fugle­hus. En dag skjed­de det noe spe­si­elt: En av kyl­lin­ge­ne hop­pet ned fra ta­ket.

Da Zein løp ned på ga­ten for å lete etter kyl­lin­gen, møt­te han en dame. Hun var på jakt etter et barn som skul­le spil­le ho­ved­rol­len i en film for voks­ne.

Zein had­de ald­ri før spilt i noen film. – Men jeg fikk rol­len, sier han. Mye fat­tig­dom

I Li­ba­non bor det man­ge sy­ris­ke flykt­nin­ger. De fles­te er fat­ti­ge, og det er vans­ke­lig å fin­ne seg ar­beid. I fil­men spil­ler Zein en fat­tig gutt som ikke får gå på sko­le. Mye av det som skjer i fil­men, har han opp­levd på or­dent­lig.

– Li­vet der var vel­dig vans­ke­lig, sier Zein.

Så bra ble den­ne fil­men at den kan­skje kan vin­ne ver­dens størs­te film­pris (Os­car) søn­dag. Vans­ke­lig språk

I Li­ba­non gikk Zein på sko­le i to år, men han kun­ne så vidt skri­ve sitt eget navn. For­eld­re­ne hå­pet der­for på å kom­me til et an­net land slik at bar­na kun­ne star­te på sko­le. Ved hjelp av FN fikk de vite at de kun­ne få kom­me til Nor­ge.

Nor­ge? tenk­te de. De ante in­gen­ting om lan­det, og søk­te på internett: Hvor­dan er nord­menn? Hvor­dan er va­e­ret? Fins­ke fug­ler

Den førs­te da­gen i Hammerfest spis­te de piz­za. Det førs­te Zein tenk­te var: Her er det trygt. Nå har fa­mi­li­en snart bodd her i seks må­ne­der.

– Det er vel­dig fint her, og vel­dig kaldt, sier Zein. Han li­ker seg al­ler best i var­men.

Nå går hele fa­mi­li­en på sko­le for å la­ere seg norsk. Etter det­te skal Zein gå på van­lig sko­le.

– Det er et vans­ke­lig språk å la­ere, sier han.

Nå drøm­mer Zein om å få seg noen fug­ler igjen.

– Vi skal kan­skje hen­te noen i Fin­land hos noen ven­ner, sier Zein og smi­ler lurt.

Zein(14)

Iskole­går­den – Jeg ble vel­dig glad for at vi skul­le til Nor­ge, men sam­ti­dig var jeg ner­vøs, sier Zein. Zein (14)

Iman (9) Zein kom til Nor­ge i au­gust i fjor. Nå la­erer han seg norsk.

Ri­man (6) Zein og to av søst­re­ne tri­ves godt i Hammerfest.

Møt­te Lady Ga­ga – Jeg har va­ert i USA, Ki­na og Frank­ri­ke for å snak­ke om fil­men, sier Zein.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.