– Vi la­ger vi­deo­er for­di det er gøy, ikke for å få li­kes

TikTok blir nå las­tet ned mer enn noen andre ap­per i ver­den. Al­ma og Lu­na har fått lov til å bru­ke den, selv om de ikke er gam­le nok.

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge - Tekst: Ce­lia Ha­ran Foto: Paal Aude­stad

Først sa pap­pa­en til Al­ma nei. Han vil­le ikke at døt­re­ne hans skul­le las­te ned TikTok på mo­bi­len. Men da Af­ten­pos­ten Ju­nior mø­ter Al­ma og venn­in­nen hen­nes Lu­na hjem­me i stu­en på Slep­en­den i Bae­rum, er de i full gang med å lage en mor­som mu­sikk­vi­deo, som de skal leg­ge ut.

– Den­ne san­gen er kul og mor­som, ler de og vi­ser frem en gris som syn­ger.

Ver­dens størs­te app

TikTok er nå blitt den ap­pen som blir las­tet ned mest i Nor­ge og res­ten av ver­den. Men lo­ven sier at man må va­ere 13 år el­ler ha til­la­tel­se fra for­eld­re­ne for å bru­ke sosiale medi­er.

Man­ge barn er li­ke­vel på TikTok, selv om de ikke er gam­le nok. Er det greit?

Én time hver dag

De to venn­in­ne­ne har hatt ap­pen i noen må­ne­der al­le­re­de, og bru­ker den cir­ka én time hver dag.

Ru­ne Flaa­ten Bjørk, som er pap­pa­en til Al­ma, for­and­ret nem­lig me­ning. Da Al­ma fyl­te ti år, fikk hun li­ke­vel lov.

– Jeg skjøn­te at man kun­ne gjø­re mye krea­tivt og gøy­alt på ap­pen, sier Bjørk.

Sier nei til frem­me­de

Bjørk er også psy­ko­log. Han job­ber på uni­ver­si­te­tet og fors­ker på hvor­dan barn la­erer om fø­lel­ser.

Før de las­tet ned ap­pen, ble det vik­tig å lage noen reg­ler: ¤¤Det er ikke lov å bru­ke mo­bi­len når man spi­ser el­ler gjør andre ting sam­men. ¤¤Pro­fi­len må va­ere luk­ket. Det be­tyr at det bare er de som føl­ger dem, som kan se vi­deo­ene de leg­ger ut.

– Folk kan jo leg­ge ut rare og ekle ting, sier Al­ma og Lu­na.

– Hvis vi får en fore­spør­sel fra en per­son vi ikke vet hvem er, sier vi nei.

Snak­ke med for­eld­re­ne

Man­ge barn mel­lom 9 og 12 år bru­ker sosiale medi­er, iføl­ge Me­die­til­sy­net.

Al­ma og Lu­na tror man­ge slet­ter TikTok når de be­gyn­ner på ung­doms­sko­len, for­di det blir kje­de­lig.

– Jo yng­re man er, desto vik­ti­ge­re er det at man snakker med for­eld­re­ne sine om hva som er greit og hva som ikke greit, sier Hans Ma­ri­us Tessem, som job­ber i slettmeg.no.

«Li­kes»

Det er spe­si­elt én ting han me­ner man bør ten­ke over, og det er «li­kes».

– Det er lett å sam­men­lig­ne seg med andre og tro at noen ikke li­ker deg hvis de ikke li­ker vi­deo­en din, sier han.

For­di det er gøy

– Jeg prø­ver så godt jeg kan å ikke bry meg om li­kes, men det duk­ker jo opp i ho­det ditt, sier Al­ma. Men hun un­der­stre­ker:

– Vi la­ger vi­deo­er for­di det er gøy, ikke for å få li­kes.

Lu­na (10) Lu­na og Al­ma li­ker al­ler best å se på og lage mime­vi­deo­er på TikTok. – Vi la­ger kan­skje en i uken. Al­ma (10)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.