3 ØNSKER FREDELIG VALG:

Aftenposten Junior - - Nyheter | Jorden Rundt -

Det skul­le va­ere pre­si­dent­valg i Ni­ge­ria i for­ri­ge uke, men det ble ut­satt på grunn av mye uro i lan­det. Dis­se ar­tis­te­ne la­get en mu­sikk­vi­deo der de opp­ford­ret alle til å gjen­nom­føre et fredelig valg. Da Af­ten­pos­ten Junior gikk i tryk­ken, var det usik­kert om val­get ble gjen­nom­ført.

La­get mu­sikk­vi­deo

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.