Hvor­dan havner så mye plast i havet?

Aftenposten Junior - - Nyheter | Fra Verden - KILDE: RE­GJE­RIN­GEN.NO

– Vel­dig mye (80 pro­sent) av all plas­ten i havet kom­mer fra søppel på land. Der­for er det vik­tig å få på plass gode søp­pel­sys­te­mer på land. Man­ge land mang­ler det.

Hvil­ke land i verden har størst pro­ble­mer med plast? – In­dia og Ki­na i Asia har et stort pro­blem, si­den fem av ver­dens sto­re el­ver er i dis­se lan­de­ne. El­ve­ne fø­rer med seg plast fra land ut i havet.

Hva gjø­res med plast-for­uren­sin­gen?

– Ver­dens­ban­ken, Nor­ge og fle­re land har gitt pen­ger (i hav­fon­det Pro­blue). Pen­ger skal bru­kes til å be­kjem­pe for­søp­ling i havet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.