Jeg blir stengt ute på Snapchat

Aftenposten Junior - - Spør Oss! -

Hei!

Jeg går i 6. klas­se og opp­le­ver noe som ikke er så greit. Gut­te­ne i klas­sen har blok­kert meg på Snap og Insta­gram. Jeg blir vel­dig lei meg for­di in­gen av de and­re jen­te­ne blir ute­stengt. Er det­te mob­bing?

Jen­te (12)

Hei!

Alle barn skal ha det bra på sko­len. Det er en rett du har. Når gut­te­ne i klas­sen sten­ger deg ute fra Snapchat og Insta­gram mens de and­re jen­te­ne får vaere med, så skjøn­ner jeg at du blir lei deg.

Mob­bing

Det er vondt å bli holdt uten­for. Når det skjer på den­ne må­ten, er det mob­bing.

Du bør for­tel­le la­ere­ren din om hva du opp­le­ver på nett, og at du fø­ler du blir ute­stengt av gut­te­ne i klas­sen din.

La­ere­ren din skal hjel­pe deg slik at dere kan fin­ne en løs­ning på det­te.

Reg­ler på so­sia­le medi­er

Det er vik­tig at sko­le­ne tar opp te­ma­et om reg­ler på so­sia­le medi­er på barne­sko­len. Det er 13-års­gren­se for å ha Snapchat og Insta­gram, men vi vet at vel­dig man­ge barn un­der 13 år er der li­ke­vel. Å la­ere hvor­dan man skal vaere mot hver­and­re når man er på ulike ap­per, er der­for vik­tig.

Re­spek­te­re hver­and­re

Spør la­ere­ren din om klas­sen kan snak­ke om å re­spek­te­re hver­and­re også på so­sia­le medi­er. For ek­sem­pel det å dele bil­der av and­re uten til­la­tel­se el­ler snak­ke stygt om and­re. El­ler det å sten­ge noen ute på so­sia­le medi­er. La­ere­ren din tren­ger ikke å si noe om at det­te er noe du opp­le­ver ak­ku­rat nå.

En an­nen vok­sen

Det er også vik­tig at for­eld­re­ne dine, el­ler and­re voks­ne du sto­ler på, får vite hvor­dan du har det. Det er fint å snak­ke med en vok­sen når ting er vans­ke­lig.

Hil­sen In­ga

Det er fint å snak­ke med en vok­sen når ting er vans­ke­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.