Ver­dens størs­te kar­ne­val

I Bra­sil fikk bar­na fri fra sko­len for å se på et kar­ne­val som va­rer i fem da­ger.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Nicholas Bergh

Hvert år skjer det noe helt spe­si­elt i den bra­si­li­ans­ke byen Rio de Ja­neiro. I for­ri­ge uke kled­de mil­lio­ner av men­nes­ker seg ut både som dyr, prin­ses­ser, prin­ser og dver­ger. De mal­te seg i an­sik­tet og gikk ut i ga­te­ne for å fei­re.

I hele fem da­ger hvert år fei­rer bra­si­lia­ner­ne kar­ne­val. Da får voks­ne fri fra job­ben i to da­ger, barn får fri fra sko­len. Tu­ris­ter fra hele ver­den kom­mer for å se på det spe­si­el­le

kar­ne­va­let, som er ver­dens størs­te.

Gla­de men­nes­ker

– Kar­ne­val er noe folk gle­der seg til. Bar­na gle­der seg til å kle seg ut, for­tel­ler Leo Dória. Han er fra Bra­sil og dri­ver nett­si­den heia­bra­sil.no.

Fas­te

Men hvor­for fei­rer man egent­lig kar­ne­val?

Før var det van­lig at krist­ne fas­tet i 40 da­ger før påske. Da­gen før fas­ten star­tet, plei­de man å ha en stor fei­ring. Fort­satt ar­ran­ge­res det kar­ne­val 40 da­ger før påske, men nå hand­ler det ikke så mye om re­li­gion. Det hand­ler mer om god mat, pa­ra­der og flot­te ko­sty­mer.

Dan­ser

Bra­si­lia­ne­re els­ker å dan­se, og den bra­si­li­ans­ke dan­sen sam­ba er en vik­tig del av fei­rin­gen.

Hvor­for er kar­ne­va­let så spe­si­elt?

– Det er åpent for alle. Både de ri­kes­te og de fat­tigs­te har mu­lig­het til å fei­re på en el­ler an­nen måte, sier Leo Dória.

Un­der kar­ne­va­let er det fle­re sto­re tog på en stor are­na i Rio de Ja­neiro. Her får de bes­te sam­ba­sko­le­ne i byen vise en fore­stil­ling. Dan­sen og mu­sik­ken er vik­tig i kar­ne­va­let, men også ko­sty­me­ne. Fle­re mil­lio­ner men­nes­ker er med på kar­ne­va­let. – Kar­ne­va­let i Rio er unikt, i hvert fall med tan­ke på hvor stort det er, sier Leo Dória.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.