Snart gam­mel nok for skiskyting

Oli­ver er ni år og els­ker skiskyting. Men al­ders­gren­sen gjør at han må ven­te.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Nicholas Bergh og Kurt Haug­li

Oli­ver su­ser rundt en sving før han brem­ser med ski­ene foran oss. han pus­ter tungt mens han hø­rer ly­den fra ge­va­ere­ne på fos­sum uten­for oslo. Snart skal han prø­ve å sky­te selv.

Ski og sky­ting

Skiskyting be­står nem­lig av to ting: Gå på ski og sky­te med ge­va­er. oli­ver sy­nes beg­ge de­ler er kjempe­gøy. På tV har han nett­opp sett på VM i skiskyting, der ido­let Jo­han­n­es thing­nes bø fikk fle­re me­dal­jer.

Må ven­te

bak oli­ver lig­ger man­ge eld­re barn ved si­den av hver­and­re på skyte­ba­nen. De er 15 år, og har hvert sitt ge­va­er som de sky­ter med. De tre­ner sam­men på det­te, men oli­ver må ven­te. han fyl­ler nem­lig ti år om syv må­ne­der og kan ikke del­ta på skyte­tre­nin­gen ennå.

Mam­ma og pap­pa er med

oli­ver gle­der seg til å tre­ne med and­re barn, ak­ku­rat som store­brød­re­ne hans har gjort. fore­lø­pig kan han ba­re sky­te hvis for­eld­re­ne er sam­men med ham på skyte­ba­nen. Der­for er de med ham på ba­nen den­ne kvel­den.

Al­ders­gren­se

I de fles­te idret­ter, som fot­ball, turn og svøm­ming, kan man be­gyn­ne når man vil. Men skiskyting er an­ner­le­des. hvor­for er det sånn?

– Man­ge barn er flin­ke til å ta imot be­skje­der, men det er for­skjell på barn. Der­for øns­ker vi at barn be­gyn­ner med skiskyting det året de fyl­ler ti, for­tel­ler Ma­ri­an Lyngs­au­net.

hun job­ber i nor­ges Ski­skyt­ter­for­bund. Sik­ker­het er grun­nen til al­ders­gren­sen, for­tel­ler hun.

Kan g jø­re vel­dig vondt

Ku­le­ne i ge­va­e­ret er la­get for å tref­fe de sorte prik­ke­ne på skyte­ski­ve­ne. De kan også va­ere far­li­ge. tref­fer ku­le­ne et men­nes­ke, vil det gjø­re vel­dig vondt. Det kan skje alvor­li­ge ulyk­ker.

oli­ver har al­le­re­de la­ert litt om hvor­dan man unn­går ulyk­ker.

– Man må pas­se på ge­va­e­ret. Man skal ikke leg­ge det fra seg hvor som helst, sier han.

Li­ker å sky­te

– Kan jeg sky­te nå? spør oli­ver. – Ja! sva­rer pap­pa­en. oli­ver leg­ger seg ned på mat­ten. han fes­ter blik­ket på blin­ken. Prø­ver å lig­ge ro­lig. og så sky­ter han. han tref­fer alle blin­ke­ne. – Vel­dig bra, ro­per pap­pa Kai. – Det er sky­tin­gen som er mest gøy med skiskyting, sier oli­ver.

Foto: Dan Pet­ter Ne­egaard

Ge­va­e­ret Oli­ver(9) Av­trek­ker Et råd fra store­bror Wil­liam: – Oli­ver bør va­ere kon­sen­trert når han sky­ter. Han kan snak­ke med ven­ne­ne sine i ski­løy­pen. Wil­liam (15

Blin­ke­neer50 me­te­run­na Oli­ver har fun­net en mat­te og gjør seg klar til å sky­te. Num­mer på plas­sen og på blin­ken hans

Her­kom­mer ku­lene­ut Når han sky­ter, kon­sen­tre­rer Oli­ver seg om å pus­te ro­lig.

Fem­treff iblin­kenHer vi­ser pap­pa kai at Oli­ver traff med alle skud­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.