Sam­bo­eren ar­res­tert

Aftenposten Junior - - Nyheter - Jus­tis­mi­nis­ter Tor Mik­kel Wa­ra har va­ert mye

i avi­se­ne de sis­te uke­ne.

Det har skjedd mye rart ved hu­set hans. Sist be­gyn­te bi­len hans å bren­ne midt på nat­ten.

Det har va­ert man­ge ryk­ter om hvem som ten­te på bi­len. På tors­dag ble Wa­ras sam­bo­er, Lai­la Ani­ta Bert­heus­sen, ar­res­tert.

Po­li­ti­et tror at hun had­de noe med bran­nen å gjø­re. Po­li­ti­et er ikke sik­re, men vil­le stil­le hen­ne noen spørs­mål. Hun er mis­tenkt for å ha dik­tet opp en for­bry­tel­se.

Selv sier Bert­heus­sen at po­li­ti­et er på vill­spor, og at det er noen and­re som star­tet bran­nen.

Som jus­tis­mi­nis­ter er Tor Mik­kel Wa­ra blant an­net sjef for po­li­ti­et. Si­den sam­bo­eren er mis­tenkt, har Wa­ra tatt en pau­se fra job­ben.

Jus Tor

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.