Får hun Freds­pri­sen?

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Gre­ta Thun­berg er no­mi­nert (fore­slått) til No­bels freds­pris. Pri­sen reg­nes som ver­dens vik­tigs­te pris. Den de­les ut i Oslo hvert år, til noen som kjemper for fred i ver­den.

Det er tre nors­ke politikere fra par­ti­et So­sia­lis­tisk Ven­stre­par­ti (SV) som har fore­slått at Thun­berg skal vin­ne pri­sen.

Thun­berg har in­spi­rert ung­dom­mer over hele ver­den til å gå i de­mon­stra­sjons­tog. Der kre­ver de at ver­dens le­de­re må gjø­re mer for å hind­re at kli­ma­et på Jor­den blir var­me­re.

300 per­soner er no­mi­nert til pri­sen til nå.

De som har fore­slått hen­ne, me­ner at et godt kli­ma på Jor­den kan for­hind­re at det blir fle­re kri­ger.

Gre­ta Thun­berg (16) De­mon­stra­sjon Tysk­land i – Det fø­les uvir­ke­lig og litt rart, sa Thun­berg til den svens­ke avi­sen Afton­bla­det etter at hun ble no­mi­nert til No­bels freds­pris.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.