Hva he­ter Sa­turns rin­ger?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei, Andreas!

Erik i klas­sen har for­talt oss om pla­ne­ten Sa­turn. Han had­de med seg Af­ten­pos­ten Ju­nior nr. 46. Her er noen spørs­mål vi ikke fant svar på: Hvor­for er det for­skjel­li­ge far­ger på rin­ge­ne rundt Sa­turn? Hva he­ter noen av rin­ge­ne? Hvor­dan hol­der de seg på plass rundt Sa­turn?

Hil­sen alle i 3c på Svend­stu­en sko­le

Hei alle i 3c!

Takk for at dere le­ser Af­ten­pos­ten Ju­nior og lu­rer på enda mer.

Sa­turn er en helt spe­si­ell pla­net på grunn av rin­ge­ne sine. Du kan se Sa­turn i et te­le­skop, men det er langt å rei­se dit.

Tar bil­der

Det er sendt noen rom­son­der (ube­man­ne­de rom­far­tøy­er) til Sa­turn. De har gjort må­lin­ger og tatt bil­der. Det er på noen av dis­se bil­de­ne vi kan se for­skjel­li­ge far­ger på rin­ge­ne.

Rin­ger av is

Vi tror rin­ge­ne be­står mest av is. Helt van­lig vann-is.

Men isen er litt skit­ten. Far­gen på rin­ge­ne kom­mer fra skit­ten i is­bi­te­ne. For­skjel­lig skitt gir for­skjel­lig far­ge.

Men far­ge­ne er ikke så vel­dig for­skjel­li­ge. Man­ge av bil­de­ne vi ser av rin­ge­ne, er blitt end­ret på for at far­ge­ne skal bli ster­ke­re. Det gjel­der også bil­det dere så i Af­ten­pos­ten Ju­nior num­mer 46.

Rin­ge­ne har navn

For at fors­ke­re skal kun­ne snak­ke sam­men om rin­ge­ne, har de fått navn. For å gjø­re det lett, har de fått bok­stav-navn. Rin­ge­ne he­ter A, B, C, D og F.

Men de er ikke i rekke­føl­ge, fra in­nerst til yt­terst. De har fått navn etter når de ble opp­da­get. Hvis du star­ter in­nerst, he­ter rin­ge­ne D, C, B, A, F.

Tyn­ne rin­ger

Hver av dis­se ho­ved­rin­ge­ne be­står egent­lig av man­ge, tyn­ne­re rin­ger. De tyn­ne rin­ge­ne, og mel­lom­rom­me­ne mel­lom dem, har fått navn etter kjen­te fors­ke­re som opp­da­get dem.

Hol­des på plass

Rin­ge­ne hol­des på plass rundt Sa­turn på sam­me måte som Må­nen, rom­sta­sjo­ner og sa­tel­lit­ter hol­des på plass rundt Jor­den. De fa­rer rundt i ak­ku­rat så stor fart at de trek­kes ut­over nøy­ak­tig like mye som pla­ne­ten trek­ker dem inn­over.

Hvis du har kjørt ka­ru­sell, har du sik­kert kjent at du blir pres­set ut­over. Men ka­ru­sel­len hol­der deg på plass så du ikke flyr ut av den.

Litt sånn er det med Må­nen og rin­ge­ne til Sa­turn også.

Hil­sen Andreas

Rom­son­den Cas­s­ini­tok dette­bildetav Sa­turn Rin­ge­ne rundt Sa­turn be­står for det mes­te av is. Skitt gjør at hver ring får litt ulik far­ge, men de er egent­lig ikke så vel­dig for­skjel­li­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.