Hvor­for har sji­raf­fer prik­ker?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei, Ola!

Hvor­for har sji­raf­fer prik­ker? Hil­sen Ma­rie (6)

Hei, Ma­rie!

Prik­ke­ne er ikke ba­re til pynt, selv om de jo også får sji­raf­fen til å se utro­lig sti­lig ut.

Prik­ke­ne fun­ge­rer som ka­mu­fla­sje, slik at det skal bli let­te­re å gjem­me seg.

Spe­si­elt vik­tig er det­te for ny­fød­te sji­raf­fer, som er små og for­svars­løse over­for rov­dy­re­ne. Voks­ne sji­raf­fer er så sto­re at de nok blir opp­da­get av alle som bor på sa­van­nen uan­sett.

Voks­ne sji­raf­fer bru­ker prik­ke­ne til å gjen­kjen­ne hver­and­re. Møns­te­ret er nem­lig unikt fra sji­raff til sji­raff, nes­ten som et fin­ger­av­trykk.

Det er også slik at de som er i slekt, har prikke­møns­ter som lig­ner. Det be­tyr at en sji­raff kan se på en frem­med om han el­ler hun er i slekt el­ler ikke.

Viss­te du for­res­ten at prik­ke­ne er de om­rå­de­ne på krop­pen der sji­raf­fen svet­ter?

Sa­van­nen kan bli vel­dig varm, og svet­tin­gen hjel­per sji­raf­fe­ne med å hol­de kropps­tem­pe­ra­tu­ren rik­tig.

Når svet­ten for­dam­per, kjø­les hud­en ned.

Dyre­hil­sen fra Ola

In­gen som er prikk lik meg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.