Er jeg les­bisk?

Aftenposten Junior - - Spør Oss! -

Hei!

Jeg er en lese­hest og fan­girl, og jeg li­ker en fik­tiv jen­te som he­ter Beau vel­dig mye. Hun er vel­dig kul og les­bisk.

Nå tvi­ler jeg på min sek­su­ali­tet. Jeg ten­ker på det (og Beau) nes­ten hele ti­den, på sko­len og hjem­me. Jeg har sagt det til en per­son jeg sto­ler på, men den per­sonen kun­ne ikke hjel­pe meg. Hå­per du kan hjel­pe meg.

Hil­sen jen­te (13)

Hei!

Jeg kjen­ner meg igjen i fle­re av de tin­ge­ne du skri­ver. Jeg er selv bi­fil. Det be­tyr at jeg kan for­els­ke meg i beg­ge kjønn.

Det å fin­ne ut av hvem man er, tar tid. Jeg har va­ert gjen­nom en pe­rio­de med man­ge spørs­mål.

Bruk tid

Det al­ler vik­tigs­te tip­set jeg kan gi deg, er å va­ere tål­mo­dig. Bruk tid på å bli kjent med deg selv. Jeg bruk­te lang tid på å fin­ne ut av min egen leg­ning og bli helt sik­ker.

Se fil­mer

Du er blitt vel­dig glad i ka­rak­te­ren Beau. Et råd kan va­ere å lese bø­ker, el­ler se se­ri­er el­ler fil­mer med ho­ved­per­soner som for ek­sem­pel er les­bis­ke, ho­mo­fi­le el­ler bi­fi­le. Da mø­ter du fle­re uli­ke ka­rak­te­rer som du kan­skje kan kjen­ne deg igjen i. Du kan også opp­da­ge at de er helt an­ner­le­des enn deg, el­ler kan­skje er det ka­rak­te­rer du blir vel­dig glad i?

Så på You­tube

Da jeg slet med fø­lel­se­ne mine da jeg var yng­re, så jeg mye på You­tube. Jeg fant yout­u­be­re som var les­bis­ke, ho­mo­fi­le el­ler bi­fi­le og la­er­te av dem og kjen­te at jeg selv ble mer sik­ker på hvem jeg var.

Bruk god tid

Det vik­tigs­te er at du tar deg god tid. Om du sy­nes det er vans­ke­lig, tenk at du har all tid i ver­den på å fin­ne ut av hvem du er, og hvil­ken leg­ning du har.

Du har det ikke tra­velt.

Jeg hå­per noen av dis­se tip­se­ne og mine er­fa­rin­ger kan gjø­re det litt let­te­re for deg.

Lyk­ke til!

Hil­sen Vic­tor

Det å fin­ne ut av hvem man er, tar tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.