Våk­ner nå - etter å ha so­vet i et halvt år.

Bjør­ne­ne er nå på vei ut av hiet sitt, etter å ha so­vet i et halvt år.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord

Når det blir kaldt om høs­ten, gra­ver brun­bjør­ne­ne en hule med lab­be­ne sine. Det kal­les et hi, og her in­ne so­ver bjør­ne­ne i hele seks må­ne­der. Da tren­ger de ikke å spi­se. Før de kry­per inn i hiet, har de spist man­ge hund­re kilo med blå­ba­er. Da kan de ba­re leg­ge seg til å sove og spa­re kref­ter.

Får un­ger

Noen av hunn­bjør­ne­ne er gra­vi­de når de går inn i hiet. Etter noen må­ne­der blir un­ge­ne født – inni hiet.

– Moren våk­ner tro­lig ak­ku­rat mens un­ge­ne blir født, men så sov­ner hun igjen, sier pro­fes­sor Jon Swen­son.

Små som ekorn

Moren får som re­gel to el­ler tre un­ger. De er små som ekorn når de blir født.

– De la­ger man­ge kose­ly­der og leke­ly­der mens de lig­ger i hiet. Noen av ly­de­ne hø­res ut som knur­ring, mens and­re hø­res ut som en katt som ko­ser. Fak­tisk brå­ker de gans­ke mye, sier Swen­son.

Våk­ner snart

Un­ge­ne drik­ker melk fra moren og so­ver mye. Alt det­te mens moren ba­re so­ver. Fa­ren lig­ger i et an­net hi.

I april el­ler mai våk­ner moren opp fra dva­len, og da tit­ter un­ge­ne ut av hiet for førs­te gang.

– Voks­ne bjør­ner er gans­ke søv­ni­ge med en gang de kom­mer ut av hiet, sier Swen­son.

Redd for men­nes­ker

I Nor­ge er det cir­ka 125 bjør­ner, mens i Sve­ri­ge er det nesten 3000 bjør­ner.

Swen­son sier at det er vel­dig li­ten sjan­se for å møte en bjørn i Nor­ge. De le­ver langt inni sko­gen, og de gjem­mer seg el­ler lø­per vekk hvis de hø­rer el­ler luk­ter at et men­nes­ke na­er­mer seg.

Pro­fes­so­ren job­ber ved Nor­ges mil­jø- og bio­vi­ten­ska­pe­li­ge uni­ver­si­tet.

Brun­bjørn Den­ne brun­bjør­nen har tre un­ger. De er sam­men med moren til de er cir­ka ett år gam­le. Mam­ma, kan jeg få en bamse­klem?

Siste­mann opp er en pyse!

Det bor brun­bjør­ner i hele Euro­pa. Det­te bil­det er tatt i Fin­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.