En av Euro­pas bes­te fot­ball­spil­le­re

Guro Rei­ten els­ket fot­ball som barn. Nå er hun en av Euro­pas bes­te spil­le­re.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ju­lie So­le Her­nes, Mie Ham­mer og Nicholas Bergh Foto: Dan Pet­ter Ne­egaard

Har de­re sett det bil­det?

Guro rei­ten ser over­ras­ket på Ju­nior­jour­na­lis­te­ne Mie og Ju­lie. De har nett­opp spurt hen­ne om hvor­for hun had­de på seg kjo­le og fot­ball­sko på fire­års­da­gen sin.

– Mam­ma vil­le at jeg skul­le ha på meg en kjo­le, men jeg fikk be­stem­me én ting selv: Sko­ene. Da ble det fot­ball­sko, sier rei­ten.

Triks

20 år er gått si­den den burs­da­gen. og rei­ten els­ker fort­satt fot­ball. hun spil­ler for lands­la­get og er kjent for sin gode tek­nikk.

Mens Ju­nior-jour­na­lis­te­ne ser på, vip­per rei­ten bal­len opp og fan­ger den mel­lom leg­gen og lå­ret.

– Hva er trikse­re­kor­den din?

– oi, det er gans­ke mye. trikse­re­kor­den min er på over 1000. Men det er noen år si­den jeg gjor­de det.

Vil ha like mu­lig­he­ter

Mens de bes­te mann­li­ge fot­ball­spil­ler­ne kun dri­ver med fot­ball, må rei­ten og lag­venn­in­ne­ne job­be el­ler stu­de­re for å kun­ne tje­ne nok pen­ger.

– Er det for­skjell på dame­fot­ball og herre­fot­ball? I klub­ben vår sy­nes vi det er en for­skjell.

– Det er kjempetrist. alle bør ha like mu­lig­he­ter til å bli gode. Det skal ikke ha noe å si om du er jen­te el­ler gutt.

Sco­ret fra midt­ba­nen

rei­ten kom­mer fra Sunn­dals­øra. Det gjør også de kjen­te fot­ball­søst­re­ne ada og and­ri­ne he­ger­berg. alle tre er om­trent like gam­le. rei­ten for­tel­ler at nesten alle dri­ver med fot­ball på Sunn­dals­øra.

rei­ten har prøvd man­ge idret­ter, blant an­net fri­idrett og ori­en­te­ring – til og med vann­polo – men hun har all­tid likt fot­ball best.

– Var du an­ner­le­des enn de and­re bar­na på sko­len?

– Jeg had­de mye ener­gi og pra­tet mye i ti­me­ne. Det var kan­skje ikke la­erer­ne all­tid så for­nøy­de med. Den ene la­ere­ren sa hun fikk gnag­sår i øre­ne når jeg var i ti­men.

– Når skjøn­te du at du kun­ne bli vel­dig god?

– Jeg har all­tid va­ert litt bed­re enn de and­re på min al­der, men det var ikke før jeg var 15 år, at jeg tenk­te at jeg kun­ne bli vel­dig god og spil­le i topp­se­ri­en.

Sco­ret utro­lig mål

De sis­te åre­ne har rei­ten sco­ret man­ge mål. hun fikk blant an­net mye opp­merk­som­het for en sco­ring mot Vå­ler­en­ga i fjor. Da skjøt hun rett i mål fra midt­ba­nen.

– Hva var det førs­te du tenk­te da?

– Jeg vet ikke. Jeg la meg ned på bak­ken, men det hus­ker jeg ikke en­gang. Jeg var ba­re i gle­des­rus.

– Hva er ditt tips til barn som dri­ver med fot­ball?

– Det al­ler vik­tigs­te er å ha det gøy. Da får du også lyst til å tre­ne mer.

Guro Rei­ten (24)

GuroRei­ten (24) Etter en tre­ning med la­get sitt, LSK Kvin­ner, møt­te Guro Rei­ten Ju­nior-jour­na­lis­te­ne. Mie(11)

Fot­ball­skoGuro(4)

Guro la­er­te jen­te­ne noen nye triks. La­erer å vip­pe bal­len opp med haelen

Guro Spil­le­re fra Ir­land Nor­ge spil­te mot Ir­land for det nors­ke lands­la­get. Nor­ge er kla­re for VM.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.