New Zea­land har nå fått stren­ge­re vå­pen­lo­ver

Etter det sto­re ter­ror­an­gre­pet på New Zea­land har stats­mi­nis­te­ren for­budt man­ge vå­pen i lan­det. Af­ten­pos­ten Ju­nior har snak­ket med man­ge barn etter an­gre­pet. Her er noe av det de lu­rer på.

Aftenposten Junior - - Nyheter - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord Il­lust­ra­sjon: Ke­til Sel­nes

1 Hva skjed­de på New Zea­land?

– En mann gikk inn i to mos­ke­er og skjøt rundt seg. 50 men­nes­ker ble drept, og man­ge ble ska­det, sier ter­ror-fors­ker Tho­mas Hegg­ham­mer.

Hvor­for gjor­de han det?

– Han er sint på mus­li­mer og vil ikke at de skal få bo i lan­det hans. Han vil ha et land der alle er hvi­te og krist­ne som ham selv. Det kal­les å va­ere høyre­eks­trem, og er ikke van­lig.

Hva skjer med ter­ro­ris­ten nå?

– Han er ar­res­tert av po­li­ti­et, og det skal nå be­stem­mes hvor lang straff han får. Han kom­mer helt sik­kert til å sit­te i feng­sel i man­ge år.

Hva på­vir­ker folk til å gjø­re ter­ror?

– Ter­ro­ris­ter sit­ter ofte mye på in­ter­nett og le­ser ting og ser på vi­deo­er som er la­get for å gjø­re folk sin­te. Det kal­les pro­pa­gan­da, og gjør at ter­ro­ris­te­ne blir sin­te på hvor­dan sam­fun­net sty­res. Po­li­ti­et føl­ger nøye med på nett­si­der der de vet at høyre­eks­tre­me snak­ker sam­men.

Hva er ter­ror?

– Ter­ror er når noen an­gri­per uskyl­di­ge men­nes­ker for å få opp­merk­som­het om en po­li­tisk sak. For å opp­nå det sprer de frykt.

Kan det sam­me skje i mos­ke­er i Nor­ge?

– I Nor­ge er det stren­ge vå­pen­lo­ver, og po­li­ti­et føl­ger vel­dig nøye med på høyre­eks­tre­me. Der­for er det lite

sann­syn­lig at det vil skje her. Po­li­ti­et pas­ser også eks­tra godt på mos­ke­er nå.

Tren­ger jeg å va­ere redd?

– Nei, du tren­ger ikke å va­ere redd. Det er vel­dig trygt i Nor­ge, for­di po­li­ti­et har man­ge må­ter å stop­pe ter­ro­ris­ter på.

Hvor­dan har New Zea­land rea­gert på ter­ror-an­gre­pet?

– Ter­ro­ris­ten had­de mas­se vå­pen, som han had­de kjøpt på lov­lig måte. Men nå har stats­mi­nis­te­ren i lan­det for­budt den type vå­pen som ter­ro­ris­ten bruk­te. Det er hel­ler ikke lov å kjø­pe sli­ke vå­pen i Nor­ge.

Er det faer­re ter­ror­an­grep enn før?

– Ja, de to sis­te åre­ne har det va­ert litt faer­re ter­ror­an­grep enn før.

Det er for­di: Po­li­ti­et er blitt flin­ke­re til å stop­pe ter­ro­ris­te­ne. Og så er ter­ror-or­ga­ni­sa­sjo­nen IS blitt mind­re. Man­ge IS-ter­ro­ris­ter er drept, tatt til fan­ge el­ler sit­ter i feng­sel.

Hvor­dan job­ber po­li­ti­et for å stop­pe ter­ro­ris­ter?

– Det skjer på fle­re må­ter: ¤¤Det vik­tigs­te er at de spio­ne­rer på grup­per som er kjent for å mene at de har rett til å ska­de and­re.

¤¤De føl­ger også med på hvem som prø­ver å kjø­pe far­li­ge vå­pen.

¤¤De hol­der vakt rundt men­nes­ker og ste­der der de tror ter­ro­ris­ter vil an­gri­pe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.