Hvor­for har fug­ler fja­er?

Aftenposten Junior - - Dyrequiz -

Hei, Ola!

Jeg lu­rer på hvor­for fug­ler har fja­er og ikke pels?

Hil­sen Lil­ly Blan­ca (8)

Hei, Lil­ly Blan­ca!

Fja­er og pels har mye til fel­les. De hol­der dy­re­ne var­me og be­skyt­ter mot va­er og vind.

Det er bare patte­dyr som har pels. Fug­ler er de enes­te dy­re­ne som har fja­er.

Patte­dyr er som en stor fa­mi­lie, der alle fa­mi­lie-med­lem­me­ne har man­ge ting som er like.

Fug­ler er en helt an­nen fa­mi­lie med sine helt egne og spe­si­el­le trekk.

Hvis dyr kun­ne vel­ge om de skul­le ha fja­er el­ler pels, bur­de de valgt fja­er. Det er nem­lig bed­re.

Fja­er pas­ser mye bed­re til å hol­de dy­re­ne var­me.

Men det mest fan­tas­tis­ke med fja­er må vel va­ere at de gjør det mu­lig å fly!

Det er mu­lig på grunn av må­ten fja­er er for­met på, og at de vei­er lite.

Det er mu­lig å fly uten fja­er også. Flag­ger­mus er et ek­sem­pel på det. Men fja­er gjør det mye let­te­re.

Dyre­hil­sen fra Ola

Så utro­lig fine fja­er du har!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.