Spon­se­de vi­deo­er for­vir­rer man­ge barn

Det duk­ker opp spon­sing i nes­ten alle vi­deo­er vi ser, for­tel­ler Lin­néa, Hadri­an og To­bias. Men kan du sto­le på det yout­u­ber­ne sier?

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ma­ri Lund Wic­tor­sen Foto: Siri Øver­land Erik­sen

Den ame­ri­kans­ke yout­u­be­ren Matt Sto­nie har en stor haug med pom­mes fri­tes og fle­re li­ter oste­saus foran seg. Snart skal han spi­se det. Ven­ne­ne Lin­néa, Hadri­an og To­bias føl­ger med på skjer­men. Plut­se­lig stop­per yout­u­be­ren opp. Han slut­ter å snak­ke om ma­ten han skal spi­se. I ste­det snak­ker han om at en bar­ber­hø­vel er så bra. På skjer­men står det at vi­deo­en er spon­set av et bar­ber­hø­vel­fir­ma.

– Det er så ir­ri­te­ren­de! sier Lin­néa.

– Jeg plei­er bare å spo­le for­bi, sier Hadri­an.

Hva er spon­sing?

Sli­ke spon­se­de vi­deo­er duk­ker opp sta­dig of­te­re. Fors­ker Thea Grav Ro­sen­berg sier det­te er spon­sing:

¤¤At noen får pen­ger for å snak­ke om el­ler vise frem et pro­dukt på ka­na­len el­ler pro­fi­len sin. For ek­sem­pel at en yout­u­ber har fått be­talt for å snak­ke po­si­tivt om et data­spill. Spon­sing er en type re­kla­me.

Ny un­der­sø­kel­se

Barn ser mye spon­sing på Youtu­be, Insta­gram, Snapchat og Face­bo­ok. De blir for­vir­ret for­di de sy­nes det er vans­ke­lig å skil­le mel­lom hva som er spon­sing og ikke. Det vi­ser en ny, norsk un­der­sø­kel­se gjort av fors­ke­re på OsloMet i fjor.

– Lett å tro på dem

Ven­ne­ne Lin­néa, Hadri­an og To­bias sit­ter på rom­met til To­bias og ser på Youtu­be. Det duk­ker opp spon­sing i nes­ten alle vi­deo­er de ser. Ven­ne­ne vet godt at kjen­di­se­ne har fått be­talt for å snak­ke po­si­tivt om pro­duk­te­ne de nev­ner.

Men man­ge yout­u­be­re sier at de vil­le sagt at pro­duk­tet var bra selv om de ikke fikk pen­ger for det.

– Jeg vet ikke om det er sant. Men det er lett å tro på dem, sier To­bias.

Tje­ner mye Hvor­for blir noen spon­set?

– De gjør det for å tje­ne pen­ger, sier Ton­je Hov­de Skjel­bo­stad i For­bru­ker­til­sy­net.

De som har vel­dig man­ge føl­ge­re, kan få fle­re hund­re tu­sen kro­ner for noen inn­legg el­ler vi­deo­er, iføl­ge Nor­dic Scre­ens.

Hvis de er spon­set, må de mer­ke det i vi­deo­en el­ler inn­leg­get. Det er ulov­lig ikke å gjø­re det. De som leg­ger ut spon­se­de inn­legg uten å mer­ke det, kan få bot fra For­bru­ker­til­sy­net. In­gen har til nå fått bot, men hvert år får man­ge brev om at de må mer­ke inn­leg­ge­ne bed­re.

Helt sik­ker

Yout­u­ber Chris­tof­fer «Katte­kryp» Mat­hi­sen sier at det ikke bare er se­ere som sy­nes spon­sing er for­vir­ren­de. Også yout­u­be­re selv gjør det. Hvis han får en lue i pos­ten som han ikke har bedt om, må han skri­ve «re­kla­me» hvis han bru­ker den i en vi­deo da?

– Jeg plei­er å skri­ve «re­kla­me» el­ler «an­non­se» uan­sett, for å va­ere helt sik­ker, sier han.

lin­nea (11) To­bias (10)

0) Ven­ne­ne fra Oslo er vant til å se at yout­u­be­re er spon­set. Den­ne vi­deo­en er mer­ket rik­tig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.