Un­der­sø­kel­sen vi­ser

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

¤¤Barn ser på «so­sia­le medi­er­kjen­di­ser» som noen de kan sto­le på. ¤¤Fors­ker­ne me­ner det­te kan gjø­re at bar­na kan bli lurt til å kjø­pe et pro­dukt som de tror helt sik­kert er bra. Og så er det ikke sik­kert det er det. ¤¤Barn vet at man­ge «so­sia­le medi­er-kjen­di­ser» er spon­set, men de er fort­satt usik­re på om de kan sto­le på an­be­fa­lin­ge­ne de­res el­ler ikke.

¤¤15- og 16-årin­ger er in­ter­vju­et i un­der­sø­kel­sen. De snak­ker også om yng­re søs­ken og om seg selv da de var yng­re. UN­DER­Sø­KEL­SEN ER GJORT AV SIFO-FORS­KE­RE VED OSLO MET.

Hvor­dan vet jeg om noe er spon­set?

¤¤Hvis en vi­deo el­ler et Insta­gram-inn­legg er spon­set, skal det stå «re­kla­me» el­ler «an­non­se» på vi­deo­en.

KIL­DER: FOR­BRU­KER­TIL­SY­NET OG MEDIETILSYNET

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.