Spi­ser mid­dag på sko­len før hun går hjem

Hvis en elev for­styr­rer i Ve­ro­ni­kas klas­se, må ele­ven gjø­re ti kne­bøy.

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg - Tekst: an­ne Myklebust od­land

Hvem bor du med?

– Med for­eld­re­ne mine og lille­søs­ter Karo­li­ne (4). Jeg har også en bror, Sergej (22).

Hvor­dan er skole­da­gen?

– Vi star­ter med å spi­se fro­kost. De mest spen­nen­de fa­ge­ne er etter lunsj. Da har vi vi­deo­blog­ging og de­sign. Jeg sy­nes kje­mi er det mest spen­nen­de fa­get. Vi gjør man­ge eks­pe­ri­men­ter som kan gi ma­gis­ke re­sul­ta­ter! Jeg spi­ser mid­dag på sko­len også, så er det lek­ser. Klok­ken 18 er skole­da­gen over.

Har de­re spe­si­el­le reg­ler i klas­sen din?

– Ja, vi har en spe­si­ell re­gel som jeg li­ker godt. hvis en elev av­bry­ter el­ler for­styr­rer, så må den­ne per­sonen gjø­re ti kne­bøy.

Er det lov med mo­bil på sko­len din?

– Ja, men ele­ve­ne fra 1. til 6. klas­se må le­ve­re den fra seg til la­ere­ren. Jeg går i 7. klas­se og tren­ger ikke gi den fra meg.

Er de­re på so­sia­le medi­er?

– De fles­te er på so­sia­le medi­er, unn­tatt de som er for unge. Jeg li­ker Insta­gram best.

Hvil­ke ak­ti­vi­te­ter har du etter sko­len?

– eks­tra­un­der­vis­ning i en­gelsk og ska­ting.

Hva li­ker du å gjø­re med ven­ner?

– Gå på kino.

Hva drøm­mer du om?

– Jeg har en litt uvan­lig drøm. Det er å få en hvit ti­ger. De er far­li­ge, men det­te er li­ke­vel mitt fa­vo­ritt­dyr. hjem­me har jeg to katt­un­ger, en hund, en blå gull­fisk, to hams­te­re, en ka­nin og to hvi­te sva­ner i en dam i ha­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.