Hvor­for er dia­man­ter har­de?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei, Andreas

Hvor­for kan dia­man­ter skja­ere gjen­nom gull, og hvor­for er det et hardt ma­te­ria­le?

Hil­sen Jo­nas (7)

Hei, Jo­nas!

Gull er et vel­dig mykt me­tall. Så mykt er rent gull at du kan skja­ere i det med fin­ger­neg­len din.

Kan skja­ere i alt

Men dia­man­ter er det har­des­te ma­te­ria­let na­tu­ren har la­get. Dia­man­ter kan skja­ere i alt: pa­pir, me­tall, plast, stein, glass og mye mer. Men det enes­te som kan skja­ere i en dia­mant, er and­re dia­man­ter.

La­ges inni jord­klo­den

Dia­man­ter la­ges langt inni jord­klo­den. Der er det vel­dig, vel­dig varmt. Dia­man­ter er la­get av det sam­me som grill­kull. Det­te grill­kul­let, langt inni jord­klo­den, pres­ses sam­men av et vel­dig høyt trykk. Når kull blir tryk­ket skik­ke­lig hardt sam­men, blir det til dia­mant.

Lage dem selv

Da vi men­nes­ker skjøn­te at det var sånn dia­man­ter ble til, fikk vi lyst til å lage dem selv.

I dag la­ger vi dia­man­ter som er like fine og like har­de som de na­tu­ren la­ger. Men for­di det er vel­dig dyrt å lage dia­man­ter, gra­ver folk fort­satt etter dem. Fra langt inni pla­ne­ten vår blir dia­man­te­ne dyt­tet ut til over­fla­ten av vul­ka­ner. Der­for er det van­lig å lete etter dia­man­ter rundt spe­si­el­le vul­ka­ner.

Smyk­ker

De fles­te dia­man­te­ne bru­kes til å skja­ere, pus­se og po­le­re. Bare de al­ler pe­nes­te bru­kes til smyk­ker. De al­ler dy­res­te dia­man­te­ne er ikke bare sto­re. De må ha fin far­ge, va­ere slipt på en fin måte og ikke va­ere ukla­re.

Tett git­ter

For å for­kla­re hvor­for dia­man­ter er så utro­lig har­de, må vi zoo­me inn på dem. Da vil du se at ato­me­ne har ord­net seg i et tett git­ter. Hvert enes­te atom er kob­let til fire and­re ato­mer. De sit­ter så godt fast i hver­and­re at det nes­ten er umu­lig å få dem fra hver­and­re.

Hil­sen Andreas

Eks­per­ter 3 er mel­lom tror mil­li­ar­der 2,5 de år og gam

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.