Dan­mark får låne to pan­da­er av Ki­na

To pan­da­er fra Ki­na har flyt­tet inn i en dyre­park i Dan­mark. Det er det ikke alle som li­ker.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord

Pan­da­ene Xing Er og Mao Sun lan­det ny­lig på fly­plas­sen i Kø­ben­havn i Dan­mark. De had­de reist helt fra Ki­na, og er de to førs­te pan­da­ene som noen gang har va­ert i Dan­mark. Nå skal de bo i en dyre­hage.

Litt len­ger nede i den­ne sa­ken kan du lese hvor­for noen er sin­te for det.

Hvor­for skjer det­te?

His­to­ri­en be­gyn­te da Dan­mark spur­te om å få låne pan­da­ene av Ki­na. Det skjed­de for hele ti år si­den. Dron­nin­gen i lan­det har blant an­net va­ert i Ki­na for å snak­ke med ki­ne­sis­ke le­de­re om å få lov til å låne dem, iføl­ge Dan­marks Ra­dio.

Fle­re land lå­ner pan­da­er

Dan­mark er ikke det enes­te lan­det som har fått låne pan­da­er. Ki­na lå­ner bort pan­da­er til land de vil va­ere eks­tra gode ven­ner med. Det kal­les pan­da-di­plo­ma­ti. Dan­mark vil­le gjer­ne låne pan­da­ene for­di Ki­na er et av lan­de­ne de hand­ler mest med.

Dy­re g jes­ter

For at Dan­mark skul­le få lov til å låne pan­da­ene, måt­te dyre­par­ken byg­ge en egen, stor panda­park i dyre­ha­gen i ho­ved­sta­den. Den kos­tet over 200 mil­lio­ner nors­ke kro­ner å lage. Nå dyr­kes det også eks­tra mye bam­bus i Dan­mark, for­di det er nes­ten det enes­te pan­da­er spi­ser.

Hvor­for lå­ner dyre­par­ken pan­da­er fra Ki­na?

– Da kom­mer eks­tra man­ge til å be­ta­le inn­gangs­pen­ger i dyre­ha­gen. Man­ge har vel­dig lyst til å se pan­da­er. De er sjeld­ne og mor­som­me dyr, som bare le­ver vilt i Ki­na, sier fors­ker Iver B. Neu­mann.

Hvor­for er noen i Dan­mark sin­te for det­te?

– Det er vel­dig få land som får lov å låne pan­da­er av Ki­na. Noen po­li­ti­ke­re i Dan­mark er der­for red­de for at Ki­na skal for­ven­te å få noe til­ba­ke fra Dan­mark.

Hvor­for er det dumt?

– Ki­na er et vel­dig stort land, og Dan­mark er et vel­dig lite land. Det kan va­ere vans­ke­lig for et lite land å skyl­de et stort land en tje­nes­te, sier Neu­mann.

Fle­re land får låne

Iføl­ge FN be­hand­ler Ki­na noen folke­grup­per i lan­det så dår­lig at det er brudd på men­neske­ret­tig­he­te­ne. Fle­re dans­ke po­li­ti­ke­re er nå sin­te og red­de for at Dan­mark ikke len­ger skal tør­re å kri­ti­se­re Ki­na for det­te, for­tel­ler Neu­mann.

Un­der­sø­kel­ser vi­ser nem­lig at det å låne bort pan­da­er til and­re land, vir­ker.

Neu­mann for­tel­ler at land som får låne pan­da­er, får et tet­te­re for­hold til Ki­na og blir mer opp­tatt av å lyt­te til hva Ki­na vil.

Hvor­for lå­ner Ki­na ak­ku­rat pan­da­er?

– De er et sym­bol på Ki­na, og de ser snil­le og greie ut, sier Neu­mann.

Pan­da­ene ble vist frem for førs­te gang i Kø­ben­havn Zoo i Dan­mark i for­ri­ge uke. Er (5)

Mao Sun (4) Dan­mark må be­ta­le over 8 mil­lio­ner nors­ke kro­ner i året til Ki­na for å låne de to pan­da­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.