– Nor­ge gjør noe rik­tig

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Michel­le Obama var i Nor­ge i fore­dra­get. Man­ge vil­le se fore­dra­get hen­nes i Oslo.

Michel­le Obama er po­pu­la­er for­di hun sier klart fra når noe er urett­fer­dig i sam­fun­net.

I USA har for ek­sem­pel po­li­tik­ken do­mi­nert av menn. Mens USA ald­ri har hatt en kvin­ne som pre­si­dent, er Er­na Sol­berg stats­mi­nis­ter i Nor­ge.

– At så man­ge av de øvers­te le­der­ne i Nor­ge er kvin­ner, er et po­si­tivt tegn. Nor­ge gjør noe rik­tig, sier Michel­le Obama til Af­ten­pos­ten.

Michel­le Obama har skre­vet en bok som ble vel­dig po­pu­la­er over hele ver­den. Der skri­ver hun blant an­net om ek­te­ska­pet med USAs tid­li­ge­re pre­si­dent Ba­rack Obama.

Michel­le og Ba­rack Obama er tid­li­ge­re første­dame og pre­si­dent i USA. De sis­te åre­ne har de holdt man­ge fore­drag over hele ver­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.