Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter -

FN: En in­ter­na­sjo­nal or­ga­ni­sa­sjon som job­ber for fred. Nes­ten alle land i ver­den er med­lem. Men­neske­ret­tig­he­te­ne: Ret­tig­he­ter alle har, uav­hen­gig av kjønn, al­der, re­li­gion og na­sjo­na­li­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.