EGGs­pe­ri­men­ter

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

I pås­ken spi­ser man­ge egg. Nå skal du få la­ere noen hem­me­li­ge triks!

Van­lig­vis kan du ikke se for­skjell på et kokt og et rått egg. Nå skal du få la­ere noen hem­me­li­ge triks, som gjør at du kan kla­re det umu­li­ge.

Du tren­ger: 2 egg

Først: Skaff deg et rått og et kokt egg (rått egg be­tyr bare at det ikke er kokt). Legg beg­ge eg­ge­ne i kjøle­ska­pet el­ler på ben­ken en stund, så de har sam­me tem­pe­ra­tur. Så blan­der du dem, slik at du ikke hus­ker hvil­ket som er kokt og hvil­ket som er rått.

Triks 1:

Rist kraf­tig på hvert egg. Kla­rer du å høre el­ler kjen­ne hvil­ket som er fly­ten­de inni? Hvis ikke, gå vi­de­re til triks 2.

Triks 2:

Det­te er min fa­vo­ritt! Spinn eg­get på bor­det som en snurre­bass. Bruk fin­ge­ren din til å stop­pe eg­get, men bare i et halvt se­kund. Hvis eg­get fort­set­ter å snur­re når du slip­per, er eg­get rått. Hvis det slut­ter å snur­re, er det kokt.

Triks 3:

Legg eg­ge­ne i vel­dig varmt vann. Det eg­get som får små luft­bob­ler på skal­let, er rått.

Triks 4:

Lys gjen­nom eg­ge­ne med en lomme­lykt el­ler lyk­ten på en mo­bil­te­le­fon. Skru av ly­set i rom­met og legg lyk­ten helt inn­til skal­let på eg­get. Et rått egg vil ly­se opp, for­di egge­hvi­ten er gjen­nom­sik­tig. Et kokt egg er helt mørkt, for­di egge­hvi­ten ikke slip­per igjen­nom noe lys.

Hil­sen Andreas

En hane la et egg på gren­sen mel­lom Nor­ge og Sve­ri­ge. Hvil­ket land fikk eg­get? Rått

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.