Dy­re­nes språk

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei, Ola!

Kan dyr fra mot­satt side av ver­den pra­te med hver­and­re?

Hil­sen Nora (8)

Hei, Nora!

Men­nes­ker pra­ter tu­sen­vis av uli­ke språk. Man må ikke rei­se langt ut i ver­den før man ikke len­ger for­står hva and­re men­nes­ker sier.

For man­ge dyr er det litt enk­le­re. Hun­der som er født i Nor­ge, kan lett for­stå hun­der som er født i Ki­na. Men det be­tyr ikke at det ikke er for­skjel­ler i hunde­språ­ket.

Hun­der, og de fles­te and­re dyr som kom­mer fra sam­me sted, har spe­si­el­le ting i språ­ket sitt som er ty­pisk for ak­ku­rat det ste­det.

Men hunde­språk er ikke så vel­dig avan­sert, det er nok­så en­kelt. And­re dyr kan ha språk som er mye mer avan­sert, for ek­sem­pel del­fi­ner og hon­ning­bier.

For dis­se dy­re­ne blir det der­for stør­re for­skjel­ler. Det blir vans­ke­li­ge­re for dyr fra mot­satt side av ver­den å for­stå hver­and­re.

Dyre­hil­sen fra Ola

Hø­rer du ikke hva jeg sier?!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.