– Hå­per det be­gyn­ner å reg­ne snart

Der Ben­ja­min bor i Aust­ra­lia, er det så mye røyk at han ikke får lov til å spil­le fot­ball ute.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Syn­ne Sø­ho­el Drage­set

Ben­ja­min bor i Aust­ra­lia. Varmt va­er og mye vind har ført til at det bren­ner man­ge ste­der i lan­det.

Fot­ball­tre­nin­ge­ne mine er blitt av­lyst man­ge gan­ger på grunn av all røy­ken, for­tel­ler Ben­ja­min til Af­ten­pos­ten Ju­nior. Han bor i byen Syd­ney i Aust­ra­lia. I over to må­ne­der har det va­ert fle­re enorme skogbranne­r i lan­det.

Mil­lio­ner av dyr

Bran­ne­ne har øde­lagt et om­rå­de som er like stort som Troms og Finn­mark. Minst 25 per­soner har dødd, og over 2000 hjem er blitt øde­lagt i bran­ne­ne. Man tror også at 500 mil­lio­ner dyr har dødd.

Selv om det ikke bren­ner ak­ku­rat der Ben­ja­min bor, er det så mye røyk i luf­ten at han ikke får lov til å leke ute når han vil.

Rød sol

Noen da­ger kla­rer han ikke å se hva som er sky­er, og hva som er røyk, når han ser opp mot him­me­len. Røy­ken la­ger også et vel­dig spe­si­elt lys i byen.

– So­len blir knall­rød-oran­sje. Da ser alt vel­dig mer­ke­lig ut, sier Ben­ja­min.

Sluk­ker flam­me­ne

Fle­re tu­sen brann­menn og sol­da­ter job­ber nå med å prø­ve å sluk­ke flam­me­ne. Brann­folk fra USA og Ca­na­da har også kom­met til Aust­ra­lia for å hjel­pe til med å sluk­ke det som sies å va­ere ti­de­nes ver­ste skogbranne­r i Aust­ra­lia.

– Det er eks­tremt vans­ke­lig å sluk­ke bran­ne­ne. De vil bli sluk­ket, men det er umu­lig å vite når, sier brann­in­spek­tør Si­gurd Fol­gerø Da­len i Oslo Brann- og red­nings­etat.

Tørt og varmt

Bran­ne­ne star­tet for­di det har va­ert vel­dig varmt, og for­di det var len­ge si­den det had­de reg­net i lan­det.

Tør­ken gjør at det er man­gel på vann i Aust­ra­lia. Og ak­ku­rat nå får in­gen lov til å vanne ha­ge­ne sine. Der­for er gres­set gult og knusk­tørt. Vann­man­ge­len gjør også at de som bor i Aust­ra­lia, ikke får lov til å du­sje len­ge av gan­gen.

Fikk ikke leke ut

Ak­ku­rat nå er det som­mer­fe­rie i Aust­ra­lia. Der­for er ikke Ben­ja­min på sko­len, men bran­ne­ne star­tet før fe­rien.

– Da var det da­ger vi ikke fikk lov til å leke ute i skole­går­den, for­tel­ler han.

Ben­ja­min er redd skog­bran­ne­ne vil vare len­ge.

– Vi hå­per det be­gyn­ner å reg­ne snart, for da blir bran­ne­ne sluk­ket.

Brann­bil­på­vei inn­iflam­me­ne

Ben­ja­min (9)

Fle­re tu­sen brann­folk job­ber med å sluk­ke bran­ne­ne i Aust­ra­lia. Bran­ne­ne star­tet i no­vem­ber og be­skri­ves som en kjempe­tra­ge­die. Ben­ja­min(9)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.