Kon­gens be­skjed til barn: – Det­te kom­mer til å gå over!

Kong Ha­rald har måt­tet hol­de seg hjemme på grunn av ko­rona­vi­ru­set. – Jeg kje­der meg litt, sier han til Af­ten­pos­ten Junior.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Af­ten­pos­ten Ju­niors re­dak­sjon

Har kon­gen det bra nå?

– Jeg fø­ler meg vel­dig hel­dig som kan si ja, tu­sen takk! Jeg fø­ler meg i fin form. Jeg er også hel­dig som har mange som bryr seg om meg, skri­ver kong Ha­rald i en e-post til Af­ten­pos­ten Junior.

Kon­gen måt­te va­ere i ka­ran­te­ne i to uker for­di han var i Jor­dan tid­li­ge­re den­ne må­ne­den.

Må kon­gen bare va­ere in­ne på Slot­tet?

– Jeg har va­ert i ka­ran­te­ne, men nå er jeg ikke det len­ger. Jeg er an­be­falt av le­gen å va­ere på Kongs­se­te­ren, som lig­ger i Oslo. Jeg kje­der meg litt, men føl­ger med på ny­he­te­ne og snak­ker med med­ar­bei­der­ne mine. Også går jeg tur sam­men med dron­nin­gen.

Sy­nes kon­gen det er kje­de­lig bare å va­ere hjemme?

– Det er vel­dig uvant, for jeg har van­lig­vis mye å gjø­re. Men jeg ten­ker bare at sånn er det nå, og da må vi alle gjø­re det bes­te ut av da­ge­ne. Jeg del­tar i te­le­fon­mø­ter hver dag, og så er det mye å lese for å hol­de seg opp­da­tert på det som skjer i Nor­ge og i ver­den. Dess­uten fin­nes det hel­dig­vis mange fine fil­mer og bø­ker.

Hva er kon­gens jobb når det er en slik uvant si­tua­sjon i Nor­ge?

– Egent­lig er det mye av den sam­me job­ben som van­lig, hvor det al­ler vik­tigs­te er å lede stats­råd så re­gje­rin­gen kan få gjort job­ben sin. Og så hand­ler det om å va­ere kon­ge for alle men­nes­ker i det­te lan­det. Nor­malt vil det si å rei­se rundt i lan­det å møte folk. Akku­rat det er litt vans­ke­lig i den­ne si­tua­sjo­nen.

Hvor­for be­stem­te kon­gen seg for å hol­de en tale til fol­ket?

– Når lan­det vårt og alle som bor her, er i en vans­ke­lig si­tua­sjon, sy­nes jeg det er vik­tig å få sagt at jeg ten­ker på og bryr meg om alle. Jeg vil­le gjer­ne si at vi skal greie det­te sam­men, og når jeg ikke kan møte folk, er det fint å kun­ne hol­de en tale.

Er kon­gen redd for det som skjer nå?

– Det er en al­vor­lig si­tua­sjon, og jeg er som mange and­re be­kym­ret. Men jeg er trygg på at po­li­ti­ker­ne og myn­dig­he­te­ne våre ten­ker og hand­ler klokt – til bes­te for oss alle.

Hvor­dan tror kon­gen at Nor­ge kan kom­me seg gjen­nom den­ne ti­den?

– Mange har al­le­re­de fått det vans­ke­lig, både øko­no­misk og per­son­lig. Det øko­no­mis­ke job­bes det iher­dig med å fin­ne løs­nin­ger på. El­lers vil jeg opp­ford­re alle til å va­ere gode mot hver­and­re. Selv om vi nå har stør­re prø­vel­ser enn vi har opp­levd på vel­dig len­ge, tror jeg vi skal få opp­le­ve styr­ken i sam­fun­net vårt gjen­nom sam­hold, felles inn­sats og ved å bry oss om hver­and­re. På den­ne må­ten skal vi kla­re å kom­me oss gjen­nom den­ne spe­si­el­le si­tua­sjo­nen.

Hvor­dan kan vi fei­re 17. mai hvis vi ikke kan få kom­me og vin­ke til kon­gen?

– Det kan nok in­gen sva­re på ennå. Jeg sy­nes det er en god re­gel å ta en dag av gan­gen. Så får vi ta ut­ford­rin­ge­ne etter hvert som de kom­mer. Men jeg er im­po­nert over hvor krea­ti­ve folk er til å fin­ne nye løs­nin­ger i den­ne ti­den, så jeg er sik­ker på at det uan­sett blir en 17. mai i år også, selv om den kan­skje blir litt an­ner­le­des!

Hva vil kon­gen si til barn som er be­kym­ret nå?

– Det­te kom­mer til å gå over! Vi vet ikke når, men vi kom­mer til å leve van­lig igjen!

KongHa­rald (83) Dron­ning Son­ja(82) Ute­på tur

Dron­ningSon­ja (82) Kong Ha­rald og dron­ning Son­ja var på rei­se til Jor­dan tid­li­ge­re den­ne må­ne­den. Der­for måt­te de va­ere i ka­ran­te­ne da de kom hjem. Kong Ha­rald (83)

Hver 17. mai vin­ker konge­fa­mi­li­en fra bal­kon­gen på Slot­tet. Det er ikke sik­kert de får gjort det i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.