Nå kan du høre podkas­ten Ju­nior­rå­det.

Aftenposten Junior - - Forside -

El­ler er du hem­me­lig for­els­ket i en i klas­sen?

Nå kan du høre på en podkast som ikke er for voks­ne.

Men hva er en podkast? En podkast er det sam­me som ra­dio. Og du kan høre på det når som helst.

Den nye podkas­ten he­ter Ju­nior­rå­det. Her snak­ker vi med barn om pro­ble­mer som de mø­ter på sko­len, hjemme og i so­sia­le medi­er. Det kan hand­le om å grue seg til frem­fø­rin­ger, hvor­dan man sier unn­skyld til en venn el­ler hvor­dan det er å bli ung­dom.

Hvem er med i Ju­nior­rå­det? Mange barn og helse­bro­ren, Per Art­hur An­der­sen. Han skri­ver også i spal­ten «Spør oss» i den­ne avi­sen.

Hvor­dan kan jeg høre den? Ju­nior­rå­det kan spil­les av fle­re ste­der, men du må bru­ke en smart-mo­bil, en Ipad el­ler en data­ma­skin. Du kan høre epi­so­de­ne i ulike pro­gram­mer som Spo­ti­fy el­ler Itu­nes.

Du kan spør­re en vok­sen om hjelp. Hvis du har en mo­bil, kan du bru­ke QR-ko­den neden­for.

Slik scan­ner du:

1. Åpne ka­me­ra­et på mo­bil­te­le­fo­nen.

2. Hold ka­me­ra­et mot ko­den, som om man skal ta bil­de av den. 3. Trykk på len­ken som duk­ker opp.

4. Du kom­mer inn på en nett­side. Trykk på play-knap­pen.

PS: Det er lurt å bru­ke høre­te­le­fo­ner!

To epi­so­der i uken

Vi leg­ger ut nye epi­so­der på tirs­da­ger og fre­da­ger. Den førs­te hand­ler om å ha hjemme­sko­le og om ko­rona­vi­ru­set.

Hvis du har tips til noe du vil vi skal snak­ke om, kan du sen­de en e-post til [email protected]­ten­pos­ten­junior.no

Fi­dan (11) Ara­mis, Gy­da og Fi­dan er med i noen av epi­so­de­ne.

Ara­mis (11)

Gy­da(11)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.