Ko­rona­vi­ru­set i Sve­ri­ge

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Over 4000 men­nes­ker har dødd av ko­rona­vi­ru­set i Sve­ri­ge. 235 har dødd i Nor­ge (tall fra 25. mai). De al­ler fles­te som har dødd, er over 70 år.

Smit­ten har spredt seg blant eld­re på syke­hjem i Sve­ri­ge. Det er grun­nen til at man­ge har dødd, iføl­ge de som har an­svar for helse i Sve­ri­ge.

Sve­ri­ge har hatt en an­nen stra­te­gi enn Nor­ge for å kjem­pe mot vi­ru­set.

Svens­ke sko­ler har va­ert åpne hele ti­den, og en stør­re del enn i Nor­ge har kun­net gå på jobb.

Milo(10) Har sko­len din gjort noe lurt for å hjel­pe and­re? Da vil vi gjer­ne høre om det! Send en e-post til post@af­ten­pos­ten­junior.no Ele­ve­ne la­get 1000 an­sikts­skjer­mer. Milo syn­tes det var gøy å lage dem.

Slik ser ko­rona­vi­ru­set mik­ro­skop ut i et

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.