Drik­ker fisker vann?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Jeg lu­rer på om fisker drik­ker vann?

Hil­sen Ja­kob (10)

Hei, Ja­kob!

Takk for et su­pert spørs­mål. Sva­ret kom­mer an på hvor fisken bor. Og det hand­ler om salt.

Mis­ter vann gjen­nom skin­net

Det er bare fisken i ha­vet som drik­ker. Der er det nem­lig salt­vann, og salt gjør noe rart med fisken: Når det er sal­te­re uten­for fisken enn inni, mis­ter fisken vann gjen­nom skin­net. Der­for må den drik­ke vann for å fyl­le på. Og si­den den mis­ter vann gjen­nom skin­net, tis­ser den nes­ten in­gen­ting.

Tis­ser mye

Men i fersk­vann er det ikke salt. Der er det sal­te­re inni fisken enn uten­for. Da går van­net mot­satt vei. Det tren­ger inn gjen­nom skin­net. Fisk i fersk­vann har der­for mer enn nok vann i krop­pen og tren­ger ikke drik­ke. Fersk­vanns­fis­ken har så mye vann i krop­pen at den tis­ser – mye!

Vann gjen­nom gjel­le­ne

Det er ikke helt rik­tig at van­net bare går gjen­nom skin­net. Fisker har også no­en spe­si­el­le or­ga­ner på si­den av ho­det. De he­ter gjel­ler, og du har helt sik­kert lagt mer­ke til de rare åp­nin­ge­ne hvis du har fan­get en fisk selv. Gjel­le­ne kan også sen­de vann inn el­ler ut av krop­pen til fisken.

Lak­se­li­vet

Lak­sen er eks­tra rar. Den le­ver nem­lig både i salt­vann og fersk­vann. En vill laks star­ter li­vet i en elv, uten salt. Når den er blitt stor nok, svøm­mer den ut i ha­vet. Og når den er klar for å få barn, svøm­mer den opp igjen i den sam­me el­ven som den ble født i.

For­vand­ling

For ikke å bli så full av vann at den sprek­ker, må lak­sen gå gjen­nom en for­vand­ling. Fra å drik­ke mye i ha­vet til å tis­se mye i el­ven.

Fersk­vanns­fis­ken har så mye vann i krop­pen at den tis­ser – mye!

Vann­kan­gå­ut oginn­av­gjel­le­ne Laks

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.