– Det er dumt hvis barn fø­ler at hud­far­gen de­res ikke er god nok for Nor­ge

Abid Ra­ja ble opp­rørt da han hør­te at det ikke er gjort mye for å stop­pe ra­sis­me i idretten. Nå vil han gjø­re noe med det.

Aftenposten Junior - - Forside -

Abid Ra­ja har selv opp­levd å bli ut­satt for ra­sis­me som barn. Nå vil han at idretten i Nor­ge skal gjø­re mer for å stop­pe ra­sis­me.

Tekst: Fri­da Adria­na Stor­s­ve, Li­nus Jeg­leim Lir­hus og Mar­grethe Linde­bø Skeie Foto: Olav Ol­sen

Jeg vet om en norsk fot­ball­spil­ler som folk lag­de ape­ly­der til og kal­te for ape­katt. Vi kan ikke ak­sep­te­re ra­sis­me. Det kan ikke va­ere sånn at folk kan kal­le deg for ape­katt for­di du er mørk i hud­en, el­ler at du blir kalt jaev­la jøde for­di du er jøde, sier Abid Ra­ja til Ju­nior-jour­na­lis­te­ne Fri­da og Li­nus.

Han er kul­tur­mi­nis­ter i Nor­ge og har også ansva­ret for all idrett i Nor­ge.

Ble opp­rørt

Ra­ja hør­te at det ikke er blitt job­bet nok mot ra­sis­me i idretten i Nor­ge. Da ble han opp­rørt og be­stem­te at noe måt­te gjø­res. Han kal­te inn al­le top­pe­der­ne i norsk idrett til et møte i for­ri­ge uke.

Der fikk de be­skjed om å lage en rap­port om ra­sis­me. In­nen 1. sep­tem­ber skal de le­ve­re for­slag til kon­kre­te til­tak i kam­pen mot ra­sis­me.

Hvor­for har ikke idretten i Nor­ge job­bet mer mot ra­sis­me?

– Det lu­rer jeg også på. Men når idretten ikke har gjort nok for å hind­re ra­sis­me, er det min jobb å sør­ge for å fik­se det, sier Ra­ja.

Hvor mye ra­sis­me er det i norsk idrett?

– Det er vel­dig vans­ke­lig å svare på for­di Nor­ge ikke har noen over­sikt over det.

Opp­lev­de ra­sis­me

Etter at Ge­or­ge Floyd døde etter å ha blitt på­gre­pet av po­li­ti­et i USA i slut­ten av mai, har men­nes­ker over hele ver­den de­mon­strert mot ra­sis­me, også her i Nor­ge.

Man­ge har også for­talt at de opp­le­ver ra­sis­me i Nor­ge.

Abid Ra­ja er vokst opp i Nor­ge, for­eld­re­ne hans er fra Pa­kis­tan.

Opp­lev­de du ra­sis­me som barn?

– Da jeg spil­te fot­ball i par­ken der jeg bod­de, rop­te noen «pakk­is», «mus­lim-jae­vel» og «ne­ger», for­tel­ler han.

Hva føl­te du da det skjed­de?

– Det gjor­de noe med meg å høre sånt. Når barn opp­le­ver von­de ting, kan man bli sint. Og du kan be­gyn­ne å ten­ke: «Måt­te jeg va­ere brun? Kun­ne jeg ikke bare va­ert hvit.» Det er dumt hvis barn fø­ler at hud­far­gen de­res ikke er god nok for Nor­ge.

Hva skal man gjø­re om man hø­rer el­ler ser noen bli ut­satt for ra­sis­me?

– Si ifra til la­ere­ren din hvis det skjer på sko­len, el­ler si det til den som bru­ker or­de­ne. Og så må du selv­føl­ge­lig ta vare på den som blir for­talt dis­se tin­ge­ne.

– Hvis et barn sier noe ra­sis­tisk til et an­net barn, er det i grun­nen synd på beg­ge bar­na. Det er der­for vi må job­be mot ra­sis­me for­di det er dår­lig for al­le, sier Abid Ra­ja.

Ra­ja sy­nes det er fint å ten­ke på at vi al­le kan gjø­re noe for å stop­pe ra­sis­me.

– Kan­skje vi våk­ner litt og får bed­re hold­nin­ger på grunn av alt som skjer i ver­den nå. Det får vi i hvert fall håpe, sier Ra­ja.

Ju­nior­jour­na­list Li­nus(10) Kul­tur­mi­nis­ter Abid Ra­ja (44) Ju­nior­jour­na­list Fri­daAdria­na (10)

Ju­nior­jour­na­list Li­nus(10) Kul­tur­mi­nis­ter Abi­dRa­ja(44) Ju­nior­jour­na­listFri­da Adria­na(10)

– Hvis vi al­le bryr oss litt mer om hver­and­re, vil det bli vel­dig mye bed­re for al­le, sier Abid Ra­ja.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.