Det­te er et av de mest po­pu­la­ere spil­le­ne nå

Før spil­te barn mest Mi­necraft og Fi­fa. Nå er et an­net spill bar­nas fa­vo­ritt. Den­ne gjen­gen tror de vet hvorfor.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Per Kris­ti­an Bjør­keng og Nicholas Bergh Foto: Stein Bjør­ge

Ja­mes(10) Char­lot­te (13) Bil­lie

Vi­vi­en (11) Adopt me på Ro­blox. Der kan man de­sig­ne sitt eget hus, få and­re spil­le­re inn i sin fa­mi­lie og få kjaele­dyr. Man kan også gjø­re seg om til baby og bli adop­tert av and­re.

Al­fred (9) – Fa­vo­ritt­spil­let mitt er Plants vs. Zom­bies. Det er et mor­somt spill som gjør meg glad. Det har også vel­dig kule opp­drag!

Mil­le (11) Su­per Ma­rio Ma­ker 2. Det er et vel­dig gøy spill hvor man kan lage egne ba­ner og spil­le egne og and­res ba­ner!

Ida (10) – Jeg li­ker Zel­da: Breath of the Wild for­di det er en så stor ver­den. Man kan spil­le spil­let igjen og igjen. Det er man­ge små og kule hem­me­lig­he­ter der. Jeg har også la­ert meg bed­re en­gelsk av spil­let. Ter­ning­kast 6.

Gar­man (9) Ani­mal Cros­sing. I star­ten er det ikke så gøy, men så blir det spen­nen­de. Man skal fin­ne ting på en øy og gjø­re øya fin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.