Hva er det bes­te du ser på skjerm i som­mer?

Aftenposten Junior - - Fem På Gaten - Tekst: Nicholas Bergh

So­fia Le­onor (8), Ot­te­stad På TV ser jeg mest på Alle sam­men sam­men, Dyre­pas­ser­ne og Po­kémon. Og på You­tube ser jeg mye på Idol-vin­ne­ren Ma­ri Bøl­la og jente­grup­pen Litt­le Mix.

Fri­da (11), Slep­en­den Det bes­te må va­ere Char­li D’Ame­lios vi­deo­er på Tik­tok. Jeg li­ker også Jen­ny Skav­lands pro­gram med re­de­sign av bruk­te klaer.

Je­sper (11), Oslo Jeg har sett mest på You­tube. Der er det mye mor­somt å se på, og man kan fin­ne løs­nin­ger på ting.

An­na (7), Oslo Det hjem­søk­te hu­set og Alle sam­men sam­men. I beg­ge de to se­rie­ne skjer det mye mor­somt.

Au­gust (11), Oslo Jeg spil­ler Over­watch og ser på You­tube for å få triks og tips for å bli bed­re til å spil­le. El­lers ser jeg på mu­sikk­vi­deo­er og litt and­re ting.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.