Trygt og far­lig for dyr

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei, Ola!

Hvor­dan vet dyr hva som er trygt, og hva som er far­lig?

Hil­sen Sop­hie (10)

Hei, Sop­hie!

Dyr hol­der seg unna ting som er far­lig, for­di de fø­ler frykt. Frykt kan va­ere med­født eller til­la­ert.

Man­ge dyr har en med­født red­sel for dyr med øyne som pe­ker frem­over. For­di de al­ler fles­te rov­dyr, for ek­sem­pel ulv og ugle, har øyne som er ret­tet frem­over. Det gjør det let­te­re å jak­te.

De fles­te dyr som spi­ser gress og plan­ter, har øyne som pe­ker ut mot si­den av ho­det. Slik kan de let­te­re se rov­dyr som sni­ker seg inn­på. Den­ne fryk­ten er blitt ut­vik­let gjen­nom mil­lio­ner av år.

Få dyr er red­de for bi­ler, selv om de kan va­ere far­li­ge. Dyr har ikke ut­vik­let med­født frykt for bi­ler. For at de skal for­stå at tra­fikk er far­lig, må de la­ere det ved å se and­re dyr bli red­de eller ved selv å opp­le­ve noe ube­ha­ge­lig. De kan la­ere at bi­ler la­ger en gru­som tute­lyd som skja­erer i øre­ne. Ved å bli skremt av det­te kan de ut­vik­le frykt som ikke er med­født.

Dyre­hil­sen fra Ola

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.