Hvor­for leg­ger ikke men­nes­ker egg?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei­s­ann, Ola!

Jeg lu­rer på hvor­for men­nes­ker ikke leg­ger egg!

Hil­sen Alf (9)

Hei, Alf!

Det var et godt spørs­mål! Fug­ler, fisker, rep­ti­ler, in­sek­ter og ed­der­kop­per leg­ger egg. Og det ser ikke ut til å de har pro­ble­mer med å for­me­re seg.

Men men­nes­ker er patte­dyr, og bort­sett fra for ek­sem­pel det au­st­rals­ke nebb­dy­ret fø­der alle patte­dyr le­ven­de barn i ste­det for å leg­ge egg.

Slik har det va­ert i over 100 mil­lio­ner år.

Jeg er enig i at det kan vir­ke for­lok­ken­de å leg­ge et egg i ste­det for å ba­ere en baby i ma­gen, men det fin­nes man­ge for­de­ler med å føde bar­na sine di­rek­te.

Fug­ler bru­ker mye tid på å ruge eg­ge­ne slik at de ikke blir for kal­de, mens patte­dyr ba­erer bar­na med seg in­ne i krop­pen der de all­tid er var­me nok.

Det er også lett å flyt­te på seg, hvis man for ek­sem­pel må dra til et nytt sted for å få tak i mat.

Der­imot er det nes­ten umu­lig å flyt­te med seg et reir med egg. Egg er dess­uten et etter­trak­tet byt­te for alle slags rov­dyr, mens de faer­res­te rov­dyr vil an­gri­pe et gra­vid patte­dyr si­den hun ga­ran­tert vil kjem­pe imot. Dyre­hil­sen fra Ola

Slipp meg ut!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.