På jakt etter re­kord-mark

Hvor lang kan en meite­mark bli, og hva dri­ver de egent­lig med nede i jor­den? Vi ble med barn på mar­kjakt.

Aftenposten Junior - - Dyrevenn - Tekst: Syn­ne Sø­ho­el Drage­set Foto: Dan Pet­ter Ne­egaard

Sjekk den­ne! Noah (9) hol­der en rosa meite­mark som krav­ler rundt i hån­den hans. – Den er jo me­ga­stor! Helt king, sier han.

Finn den lengs­te

Noah og and­re ele­ver fra Fer­nan­da Nis­sen barne­sko­le er på be­søk hos Geit­myra mat­kul­tur­sen­ter i Oslo. Nå skal de kon­kur­re­re i to ka­te­go­ri­er. På ti mi­nut­ter er det om å gjø­re å:

fin­ne den lengs­te meite­mar­ken

fin­ne flest meite­mar­ker

Ba­esj blir jord

Men hva dri­ver egent­lig meite­mar­ker med?

– Meite­mar­ken la­ger tun­ne­ler i jor­den, sier gart­ner Mik­kel Funne­mark.

Tunel­le­ne gjør at van­net let­te­re ren­ner ned i jor­den. Den fuk­ti­ge jor­den hjel­per plan­ter og grønn­sa­ker til å vokse bed­re.

Meite­mar­ken spi­ser også døde plante­res­ter og vis­ne bla­der. Det de ba­e­sjer ut, blir til god jord.

– Uten mar­ken blir jor­den tett og dår­lig, sier gart­ne­ren.

Over 100 mark

På Geit­myra le­ter ele­ve­ne etter mark nede i jor­den.

– Se på den­ne!

El­le (8) har fun­net meite­mark num­mer 101 for da­gen.

– De er vel­dig sprel­len­de, sier Al­ma (7).

Så skal ele­ve­ne måle hvil­ken meite­mark som er lengst. El­le strek­ker mar­ken langs et måle­bånd.

– Er den 20 cm? Nei, den er 21! sier hun.

3 me­ter lang

Det er langt, men det er ikke re­kor­den. I Nor­ge kan sto­re meite­mar­ker bli mel­lom 20 og 30 cm lang.

Men i Aust­ra­lia fin­nes det meite­mar­ker som kan bli 3 me­ter lan­ge!

Funne­mark Gart­ner mark har fun­net El­le har fun­net meite­mark num­mer 101. Car­men (7)

El­les og Car­mens meite­mark er 21 cm er lang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.