Man­ge flykt­nin­ger går ikke på sko­le

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden - Halv­par­ten av ver­dens flykt­ning­barn går ikke

på sko­le. Det vi­ser en ny FN-rap­port.

Ko­rona­vi­ru­set gjør det en­da vans­ke­li­ge­re for bar­na å få skole­gang, fordi man­ge sko­ler hol­des stengt på grunn av ko­rona­vi­ru­set.

Man­ge av flykt­nin­ge­ne har hel­ler ikke til­gang til data­ma­ski­ner el­ler mo­bil, så det blir vans­ke­lig å ha hjemme­sko­le.

Li­ver­pool-stjer­nen Mo­ham­med Sa­lah er am­bas­sa­dør for den de­len av FN som job­ber for at flykt­nin­ger skal ha det best mu­lig. Han sier det­te i rap­por­ten:

«Om ikke al­le tar an­svar, kom­mer ge­ne­ra­sjo­ner av barn – mil­lio­ner av dem i noen av ver­dens fat­tigs­te re­gio­ner – å gå en dys­ter frem­tid i møte.»

Dis­se ele­ve­ne går på sko­le dre­vet av FN i en pa­le­stinsk flykt­ning­leir i Jor­dan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.