Aftenposten Junior

Krang­let med erke­ri­va­len på TV

Do­nald Trump og ri­va­len Joe Bi­den vis­te at de er uven­ner på TV. – Over­ras­ken­de ille, sier eks­pert.

- Tekst: Nicholas Bergh

Den 3. no­vem­ber er det pre­si­dent­valg i USA. Vin­ner Joe Bi­den, blir han lan­dets nye pre­si­dent. Hvis ikke får Do­nald Trump fort­set­te i job­ben.

Trump og Bi­den møt­tes til de­batt på TV i for­ri­ge uke.

– Det var dår­lig stem­ning. Det er ty­de­lig at Bi­den og Trump har lite re­spekt for hver­and­re, sier USA-eks­pert Alf To­mas Tøn­nes­sen.

Løg­ner og dum­ming

Da det var Bi­dens tur til å snak­ke, av­brøt Trump. Da det var Trumps tur til å snak­ke, flir­te Bi­den.

De sa også slem­me ting til hver­and­re. Beg­ge kal­te den and­re for en løg­ner og en dum­ming.

Er det van­lig?

– Det­te var mer enn tid­li­ge­re de­bat­ter. Det var over­ras­ken­de ille, sier Tøn­nes­sen.

Skik­ke­li­ge uven­ner

Bi­den til­hø­rer par­ti­et De­mo­kra­te­ne, mens Trump til­hø­rer Re­pub­li­ka­ner­ne. Det er de to størs­te par­ti­ene i USA.

Tid­li­ge­re var po­li­ti­ke­re i USA bed­re ven­ner, selv om de var fra hvert sitt par­ti. Men Trump og Bi­den er skik­ke­li­ge uven­ner, tror

USA-eks­pert Jan Arild Sno­en.

– Bi­den er vel­dig lei av må­ten Trump opp­fø­rer seg. Trump me­ner nok at Bi­den er en svak og dår­lig po­li­ti­ker.

Ikke bra for USA Men gjør det noe at de krang­let i de­bat­ten?

– Det gjør noe, for det blir mind­re fo­kus på at po­li­tik­ken de­res er for­skjel­lig. I til­legg for­ster­ker det fø­lel­sen av at par­ti­ene er fien­der, og det er ikke bra for sam­fun­net i USA, sier Sno­en.

Kå­rer vin­ne­ren

Fle­re mil­lio­ner men­nes­ker så de­bat­ten. USA-eks­pert Tøn­nes­sen me­ner Bi­den gjor­de det best.

– Han var flin­ke­re til å snak­ke rett til folk som satt hjem­me og så på, sier Tøn­nes­sen.

 ??  ?? Do­nald Trump
Do­nald Trump
 ??  ?? Do­nald Trump og Joe Bi­den vil beg­ge va­ere pre­si­dent i USA. Man­ge eks­per­ter sy­nes opp­før­se­len i pre­si­dent-de­bat­ten var pin­lig.
Do­nald Trump og Joe Bi­den vil beg­ge va­ere pre­si­dent i USA. Man­ge eks­per­ter sy­nes opp­før­se­len i pre­si­dent-de­bat­ten var pin­lig.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway